Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є:  навчити студентів франкомовному міжкультурному спілкуванню в типових комунікативних сферах та ситуаціях в межах передбаченої програмою тематики та надати можливість оволодіти мовною, мовленнєвою, соціокультурною такомунікативною компетенцією для здійснення перекладацької діяльності.

Студент повинен знати:

– лексичний матеріал та граматичну систему сучасної французької загальнолітературної мови а також лексичний матеріал та норми мови професійного спілкування та листування.

Студент повинен вміти:

– викласти основну думку щодо прослуханого в усному або писемному мовленні;

– розрізняти на слух граматичні явища та здогадуватися про значення незнайомих слів на основі контексту;

– усно реферувати прочитані/прослухані тексти, узагальнювати інформацію;

– читати тексти з метою ознайомлення зі швидкістю 200 слів/хв; - читати вголос зі швидкістю 120 слів/хв.

Викладач дисципліни:

Лут Катерина Анатоліївна, к.ф.н., доцент кафедри

Серга Наталія Володимирівна, старший викладач кафедри

Методичні вказівки - Практичний курс другої іноземної мови (французької)- Завантажити

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень? Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання? Заочна форма навчання?
Кількість кредитів – 49,5 Галузь знань: 0203 Філологія Нормативна
Напрям підготовки: 6.020303 «Філологія»
Змістових модулів – 15 Кваліфікація? (професійне спрямування?): перекладач науково-технічної та ділової літератури Рік підготовки:
1,2,3,4-й 1,2,3,4-й
Модулів –  Семестр?
Загальна кількість годин – 1485 1,2,3,4,5,6,7,8-й 1,2,3,4,5,6,7,8-й
Лекції?
Тижневих годин для денної/заочної форми навчання?: аудиторних? – 495/112; самостійної роботи студента – 990/1373, Освітній ступень: бакалавр з філології - годин - годин
Практичні, семінарські?
495 годин 112 годин
Лабораторні?
- годин - годин
Самостійна робота
990 годин  1373 годин
Індивідуальні завдання?: 4 годин
Вид контролю?: іспит, залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку?

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5  
20 30 18 15 17 100

 

Приклад для іспиту?

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T7 T8 T9 T10 T11  
25 25 16 17 17 100