Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є:  створення стійких навичок читання та перекладу оригінальної науково-технічної літератури на французькій та українській мовах з використанням фахових словників. Крім того, курс передбачаєсистематичну роботу над основними аспектами мови - лексичним, граматичним.

Зміст курсу: включає вивчення таких тем: «Металознавство», «Матеріалознавство», «Термічна обробка», «Чорна металургія», «Ливарне виробництво», «Теплотехніка», «Двигуни та їх характеристики»,«Авіадвигуни», «Будова автомобіля».

Студент повинен знати:

– основні поняття та терміни теорії перекладу;

– основні види перекладацьких трансформацій;

– основні методи, засоби та прийоми адекватного перекладу;

– термінологічну лексику, яка вживається в науково-технічних текстах (франкомовнихта українських);

– лексичні та граматичні проблеми перекладу.

Студент повинен вміти:

– здійснювати адекватний письмовий та усний переклад оригінальних фаховоспрямованихтекстів з французької мови на рідну та навпаки;

– самостійному застосовувати лексичні та граматичні трансформації під час перекладу;

– редагувати переклади на рідну мову науково-технічних текстів;

– використовувати у перекладацькій роботі новітні інформаційні технології (комп'ютерні словники, різноманітні комп'ютерні програми з перекладу);

– використовувати практичні знання та навички з організації праці перекладача, ведення перекладацької документації;

– виділяти найбільш розповсюджені у НТЛ синтаксичні конструкції з ціллю пошуку їх адекватного відповідника;

– визначати семантико-структурні особливості лексики з ціллю пошуку адекватного відповідника;

– використовувати на практиці широко вживані перекладацькі прийоми (вилучення, доповнення, конкретизація, транскодування, калькування тощо), які мають місце при перекладі науково-технічних текстів.

Викладач дисципліни:

Лут Катерина Анатоліївна, к.ф.н., доцент кафедри

Серга Наталія Володимирівна, старший викладач кафедри

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Практика перекладу з другої іноземної мови, французької” для студентів 3 курсу спеціальності “Переклад”, денної та заочної форм навчання ( 1 частина, дороблена) - Завантажити

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень? Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання? Заочна форма навчання?
Кількість кредитів – 6,5 Галузь знань: 0203 Філологія Нормативна
Напрям підготовки: 7.02030304 «Переклад»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація? (професійне спрямування?): перекладач науково-технічної та ділової літератури Рік підготовки:
5-й 5-й
Модулів –  Семестр?
Загальна кількість годин – 195 9-й 9-й
Лекції?
Тижневих годин для денної/заочної форми навчання?: аудиторних? – 65/16; самостійної роботи студента – 130/179, Освітній ступень: Спеціаліст з філології - годин - годин
Практичні, семінарські?
65 годин 16 годин
Лабораторні?
- годин - годин
Самостійна робота
130 годин  170 годин
Індивідуальні завдання?: 4 годин
Вид контролю?: іспит + для заочників к.р.

 

Методи контролю:

Контроль здійснюється у формі граматичної контрольної роботи, перекладу тематичних тестів, усних доповідей за темами.

Розподіл балів, які отримують студенти:

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуючи наступні види робіт:

– активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 40 балів;

– виконання індивідуального рубіжного контрольного завдання студента оцінюється до 50 балів за кожне;

– виконання індивідуального читання до 5 балів;

– усні доповіді за темами модулей до 5 балів.