Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є:  формування у студентів професійно- орієнтованих вмінь та навичок перекладу науково-технічного дискурсу, визначенню та аналізу його граматичних та лексичних труднощів. Компетенція професійного перекладача становить не тільки знання вихідної та цільової мови, але й перекладацькі дії, доведені до автоматизму. Саме тому перекладач повинен бути добре обізнаним із самою предметною галуззю перекладу, основами теорії перекладу взагалі та науково-технічного перекладу зокрема, а також із перекладними відповідниками у галузі граматики та лексики, відповідними перекладацькими трансформаціями.

Студент повинен знати:

– термінологічні еквіваленти з відповідної тематики;

– лексичні та граматичні особливості фахових текстів та способи їх перекладу;

– способи перекладу мовних та мовленнєвих явищ фахових текстів;

– особливості науково-технічного стилю французької мови.

Студент повинен вміти:

– читати, розуміти, перекладати та реферувати оригінальну французьку технічну літературу ( металургійного, електротехнічного, машинобудівного, автомобільного напрямків, авіабудування , інформатики,матеріалознавства, композитних матеріалів) , що дасть їм змогу далі самостійно опрацьовувати її, а також оволодіти необхідними знаннями та навичками для роботи з технічною літературою в межах майбутньої спеціальності;

– перекладати рекламні матеріали, тексти ділових листів, контрактів та угод;

– перекладати науково-технічні тексти з української або російської мов, користуючись двомовними термінологічними словниками, електронними словниками та програмним забезпеченням перекладацького спрямування.

Викладач дисципліни:

Лут Катерина Анатоліївна, к.ф.н., доцент кафедри

Серга Наталія Володимирівна, старший викладач кафедри

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Практика перекладу з другої іноземної мови, французької” для студентів 3 курсу спеціальності “Переклад”, денної та заочної форм навчання ( 1 частина, дороблена) - Завантажити

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень? Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання? Заочна форма навчання?
Кількість кредитів – 17,5 Галузь знань: 0203 Філологія Нормативна
Напрям підготовки: 6.020303 «Філологія»
Змістових модулів – 8 Кваліфікація? (професійне спрямування?): перекладач науково-технічної та ділової літератури Рік підготовки:
3,4-й 3,4-й
Модулів –  Семестр?
Загальна кількість годин – 525 5,6,7,8-й 5,6,7,8-й
Лекції?
Тижневих годин для денної/заочної форми навчання?: аудиторних? – 175/38; самостійної роботи студента – 350/487, Освітній ступень: бакалавр з філології - годин - годин
Практичні, семінарські?
175 годин 38 годин
Лабораторні?
- годин - годин
Самостійна робота
350 годин  487 годин
Індивідуальні завдання?: 4 годин
Вид контролю?: іспит, залік

 

Методи контролю:

Контроль здійснюється у формі граматичної контрольної роботи, перекладу тематичних тестів, усних доповідей за темами.

Розподіл балів, які отримують студенти:

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуючи наступні види робіт:

– активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 40 балів;

– виконання індивідуального рубіжного контрольного завдання студента оцінюється до 50 балів за кожне;

– виконання індивідуального читання до 5 балів;

– усні доповіді за темами модулей до 5 балів.