Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є:  формування у студентів професійно-орієнтованих вмінь та навичок перекладу науково-технічних текстів, визначенню та аналізу їх граматичних та лексичних труднощів. Компетенція професійного перекладача становить не тільки знання вихідної та цільової мови, але й перекладацькі дії, доведені до автоматизму. Саме тому перекладач повинен бути добре обізнаним із самою предметною галуззю перекладу, основами теорії перекладу взагалі та науково-технічного перекладу зокрема, а також із перекладацькими відповідниками у галузі граматики та лексики, перекладацькими трансформаціями, що застосовуються при перекладі науково-технічних та науково-популярних текстів. У зв’язку з цим зазначений курс зорієнтовано на формування практичних (мовних та мовленнєвих), фахових (перекладацька компетенція) вмінь і навичок, розвиток когнітивних здібностей студентів, засвоєння ними фонду лінгвістичних та прикладних знань, необхідних для здійснення адекватного перекладу науково-технічних та науково-популярних текстів.

Студент повинен знати:

– близько 2000 термінів і термінологічних одиниць різних фахових галузей знань (комп’ютерна техніка, офісне обладнання, металургія, машинобудування, автомобілебудування, електротехніка, радіотехніка, електроніка, атомна енергетика, медицина, сільське господарство, економіка);

– лексико-семантичні, граматичні та комплексні трансформації, що застосовуються при перекладі фахових англійських та українських науково-технічних і науково-популярних галузевих текстів відповідної тематики;

– лексичні та граматичні особливості фахових англійських та українських науково-технічних і науково-популярних текстів зазначених галузей знань;

– структурно-семантичні особливості фахових англійських та українських науково-технічних і науково-популярних галузевих текстів відповідної тематики;

– жанрові, стилістичні та композиційні особливості фахових англійських та українських науково-технічних та науково-популярних текстів окреслених галузей знань.

Студент повинен вміти:

– визначати лексичні та термінологічні труднощі перекладу фахових англійських та українських науково-технічних і науково-популярних текстів різних фахових галузей знань (комп’ютерна техніка, офісне обладнання, металургія, машинобудування, автомобілебудування, електротехніка, радіотехніка, електроніка, атомна енергетика, медицина, сільське господарство, економіка);

– з’ясовувати граматичні труднощі перекладу фахових англійських та українських науково-технічних і науково-популярних галузевих текстів відповідної тематики;

– застосовувати лексико-семантичні, граматичні та комплексні перекладацькі трансформації для здійснення адекватного перекладу фахових англійських та українських науково-технічних і науково-популярних галузевих текстів відповідної тематики;

– перекладати фахові англійські та українські науково-технічні і науково-популярні тексти відповідної тематики.

Викладач дисципліни:

Костенко Анна Миколаївна, к.ф.н., доцент кафедри

Тарасенко Кирил Валентинович, к.ф.н., доцент кафедри

Кущ Єліна Олексіївна, к.ф.н., доцент кафедри

Лещенко Ганна Анатоліївна, к.ф.н., доцент кафедри

Підгорна Анна Борисівна, к.ф.н., доцент кафедри

Лазебна Наталія Валеріївна, к.ф.н., доцент кафедри

Бондаренко Олена Миколаївна, старший викладач кафедри

Бережна Олена Олександрівна, старший викладач кафедри

Кузнецова Марія Олександрівна, к.ф.н., старший викладач кафедри

Четвертак Евгенія Олександрівна, викладач кафедри

Каширіна Ірина Віталіївна, викладач кафедри

 

Методичні вказівки для 1 курсу - Завантажити

Методичні вказівки для 2 курсу - Завантажити

Методичні вказівки для 3 курсу - Завантажити

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень? Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання? Заочна форма навчання?
Кількість кредитів – 11 Галузь знань: 0203 Філологія Нормативна
Напрям підготовки: 7.02030304 «Переклад»
Змістових модулів – 4 Кваліфікація? (професійне спрямування?): перекладач науково-технічної та ділової літератури Рік підготовки:
5-й 5-й
Модулів –  Семестр?
Загальна кількість годин – 330 9-й 9-й
Лекції?
Тижневих годин для денної/заочної форми навчання?: аудиторних? – 110/25; самостійної роботи студента – 220/220, Освітній ступень: спеціаліст з філології - годин - годин
Практичні, семінарські?
 330 годин 330 годин
Лабораторні?
- годин - годин
Самостійна робота
220 годин  220 годин
Індивідуальні завдання?: 4 годин
Вид контролю?: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

   

Приклад для іспиту?

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T7 T8 T9 T10 T11  
25 25 16 17 17 100