Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Вивчення студентами науково обґрунтованих методів розрахунку режимів заливки ливарних форм, проектування ливникових систем та заливочних пристроїв.
 

Робоча програма і силабус

Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4

Галузь знань 13 "Механічна інженерія"

Спеціальність 136 "Металургія"

Нормативна частина
Освітня програма: Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Модулів - 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
2-й 2-й
Змістових модулів – 6 Семестр
Загальна кількість годин – 120 3-й 3-й
Лекції
  Освітній ступень: бакалавр   28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
14 год. 2 год.
Самостійна робота
78 год. 112 год.
Індивідуальні завдання: 
Вид контролю: залік