Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних, практичних знань основ і задач проектування ливарних цехів, норм, вимог, етапів і порядку розробки технічної документації проектів.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
- здобуття теоретичних знань проведення аналізу можливих рішень при виборі технологічних процесів і устаткування у всіх відділеннях ливарних цехів різного призначення.
- вміння робити розрахунки необхідної кількості устаткування, матеріалів і витрат енергії для виконання програми цеху;
- ознайомлення з елементами об’ємно-планувальних рішень ливарних цехів, основами промислового будівництва, заходами щодо захисту навколишнього середовища;
- надання техніко-економічних обґрунтувань обраних у проекті рішень.
 

Викладач дисципліни: Наумик Валерій Владиленович, професор, докт. техн. наук

 

Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Спеціальність: 136 "Металургія" Вибіркова частина
Спеціалізація: Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 150 9-й 9-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр з ливарного виробництва  12 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
26 год. 6 год.
Самостійна робота
100 год. 166 год.
Індивідуальні завдання: розрахунково-графічне завдання
Вид контролю: іспит