Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, навиків та умінь що дозволить їм добре розумітися в робочих процесах обладнання, яке застосовується при виробництві виливків спеціальними методами лиття, в методах проектування та дослідження, а також конструкціях обладнання і перспективах розвитку механізації та автоматизації ливарних цехів спеціальних методів лиття.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Завдання вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з сучасними методами механізації та автоматизації, принципами роботи, робочими процесами, конструкціями і розрахунками технологічного обладнання, що застосовується при виробництві виливків спеціальними методами лиття.
 

Викладач дисципліни: Кудін Вадим Валерійович, доцент, канд. техн. наук

 

Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Спеціальність: 136 "Металургія" Нормативна
Спеціалізація: Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 180 9-й 9-й
Лекції
     38 год. 8 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
26 год. 6 год.
Самостійна робота
116 год. 166 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: іспит