Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, навиків та умінь, що дозволить їм добре ро¬зумітися у виробництві виливків з кольорових металів. Навчити розроблювати те¬хнологію виробництва виливків з кольорових металів. Дати навики застосування технології виробництва виливків з кольорових металів у виробництві.
 
Завдання  вивчення дисципліни
 
Завдання вивчення дисципліни  є ознайомлення студентів із загальними положеннями розробки технології вироб¬ництва виливків з кольорових металів, які складають основу сучасних технологічних процесів, з метою підвищення їх ефективності та обґрунтування нових техно¬логічних процесів.
 
Викладач дисципліни: Парахнєвич Євген Миколайович, доцент, канд. техн. наук
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Спеціальність: 136 "Металургія" Вибіркова частина
Спеціалізація: Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 9-й 9-й
Лекції
     26 год. 8 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
100 год. 140 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: іспит