Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Мета викладання дисципліни полягає у:
- формуванні уявлення про основні етапи та методи моделювання технічних систем;
- набуття навичок формалізації та алгоритмізації інженерних задач реальних процесів ливарного виробництва;
- вивченні методів математичної оптимізації та використання цих методів в реальних умовах рішення інженерних задач.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні вміти:
- будувати детерміновані моделі;
- будувати статистичні моделі;
- будувати алгоритми для задач інженерного профілю;
- реалізувати можливості методів оптимізації для рішення інженерних задач.
 
Викладач дисципліни: Пархоменко Андрій Валентинович, доцент, канд. техн. наук
 
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Спеціальність: 131 "Прикладна механіка" Вибіркова частина
Спеціалізація: Обладнання та технології ливарного виробництва
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 5-й 5-й
Лекції
  Освітній ступень - бакалавр  12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
60 год. 84 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік