Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Чітке та цілісне уявлення про специфіку інженерної праці, її передісторію та осно¬вні етапи розвитку, про співвідношення наукової та технічної діяльності.
Суть дисципліни - історія науки і техніки, основні етапи створення нових виробів, механізмів та машин, виникнення інженерної діяльності, теоретична підготовка та інже¬нерна практика, технологія та організація виробництва, інженерні дослідження, винахі¬дництво та сучасний стан інженерної діяльності.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Внаслідок вивчення дисципліни студенти зобов'язані:
- знати: історію розвитку світової науки і техніки, історію виникнення інженерної дія¬льності, методологію та загальні знання про основні етапи створення виробів, механіз¬мів та машин, сучасний стан розвитку науки і техніки;
- вміти: застосовувати свої знання історії науки і техніки, вживати історичний підхід до металургії та ливарного виробництва.
 
Викладач дисципліни: Гонтаренко Володимир Іванович, професор, канд. техн. наук
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Спеціальність: 131 "Прикладна механіка" Нормативна частина
Спеціалізація: Обладнання та технології ливарного виробництва
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 6-й 6-й
Лекції
  Освітній ступень - бакалавр  12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
60 год. 84 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік