Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Мета викладання дисципліни посягає у
- формуванні уявлення про основні етапи та методи експлуатації ливарного обладнання;
- набуття навичок визначення працездатності обладнання;
- вивченні методів підтримання ливарного обладнання в працездатному стані.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
В наслідок вивчення дисципліни студенти повинні вміти та знати:
- методи оцінки працездатності обладнання;
- порядок проведення технічного обслуговування ливарного обладнання;
- методи проведення ремонтів ливарного обладнання;
- зміст основних заходів по догляду за ливарним обладнанням.
 
Викладач дисципліни: Пархоменко Андрій Валентинович, доцент, канд. техн. наук
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Спеціальність: 131 "Прикладна механіка" Вибіркова частина
Спеціалізація: Обладнання та технології ливарного виробництва
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 120 7-й 7-й
Лекції
  Освітній ступень - бакалавр  12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
26 год. 6 год.
Самостійна робота
80 год. 110 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік