Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з вибраною спеціальністю: з технологією ливарного виробництва та загальною металургією; з головними напрямками робіт провідних організацій у цій області в нашій країні та за кордоном з метою підвищення якості продукції, продуктивності, поліпшення умов праці, перспективах розвитку механізації та автоматизації ливарних цехів. Ознайомлення студентів з організацією навчального процесу, роллю суспільних організацій у житті університету, з правами і обов'язками студентів, з питань охорони навколишнього середовища.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Завдання вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з: - з правами та обов’язками студента; правилами внутрішнього розпорядку в університеті; організацією та формами виховної роботи; методами організації самостійної роботи;історією розвитку металургії та ливарного виробництва; способами виробництва металів і шляхи їх розвитку; методами виробництва виробів литвом; сучасними методами механізації та автоматизації, принципами роботи, робочими процесами, конструкціями технологічного обладнання, що застосовується при виробництві виливків; задачами в області охорони та раціонального використання природних ресурсів.
 
Викладач дисципліни: Тирса Сергій Васильович, старший викладач
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Спеціальність: 131 "Прикладна механіка" Вибіркова частина
Спеціалізація: Обладнання та технології ливарного виробництва
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
2-й 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 4-й 4-й
Лекції
  Освітній ступень - бакалавр  12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
60 год. 84 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік