Ви є тут

Головна
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Спеціальність: 131 "Прикладна механіка" Вибіркова частина
Спеціалізація: Обладнання та технології ливарного виробництва
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
2-й 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 4-й 4-й
Лекції
  Освітній ступень - бакалавр    
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
26 год. 6 год.
Самостійна робота
60 год. 84 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік