Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Сформувати уявлення про основні параметри процесів плавки металів, виготовлення ливарної форми та взаємодії металу з ливарною формою, що суттєво відбивається на експлуатаційних властивостях виливків. Тобто сформувати у студентів фізико-хімічне мислення. Навчити доводити рішення до кінцевого числового результату, виховувати відповідальність за результат розрахунків.
 
Завдання  вивчення дисципліни
 
Студенти повинні засвоїти основні принципи, правила та способи керування процесом формування властивостей металопродукції машинобудування (відливків, зливків) на етапах підготовки розплаву, виготовлення та заливання ливарної форми або виливниці; набути навичок складання фізичної моделі технологічного процесу та опису її на мові термодинамічних співвідношень. Уміти на основі аналізу термодинамічної моделі розраховувати режими технологічного процесу та обґрунтовувати вибір технологічного процесу або прийняття певного рішення.
 
Викладач дисципліни: Парахнєвич Євген Миколайович, доцент, канд. техн. наук
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Спеціальність: 131 "Прикладна механіка" Вибіркова частина
Спеціалізація: Обладнання та технології ливарного виробництва
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
2-й 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 150 4-й 4-й
Лекції
  Освітній ступень - бакалавр  38 год. 8 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
100 год. 140 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен