Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Опанувати на науковому та інженерному рівні методиками створення нових та удосконалення існуючих ливарних сплавів.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Внаслідок вивчення дисципліни студенти зобов'язані знати: основні фізико-механічні властивості ливарних сплавів та методи їх визначення, макро- і мікромеханізми, методи підвищення міцності і пластичності ливарних сплавів, основні положення синтезу ливарних сплавів.
Внаслідок вивчення  студенти повинні вміти: визначити основні механічні властивості ливарних сплавів, практично застосувати фрактографію для дослідження руйнації ливарних сплавів, застосовувати якісні і кількісні методи визначення розмірів елементів мікроструктури і неметалевих вкраплень в ливарних сплавах, на заданій основі розробити ливарний сплав з заданими властивостями, прогнозувати механічні властивості певних ливарних сплавів, базуючись на розмірах окремих елементів мікроструктури.
 
Викладач дисципліни: Бялік Гаррі Абрамович, доцент, канд. техн. наук
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Спеціальність: 131 "Прикладна механіка" Вибіркова частина
Спеціалізація: Обладнання та технології ливарного виробництва
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 5-й 5-й
Лекції
  Освітній ступень - бакалавр  26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
52 год. 82 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен