Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Метою викладання дисципліни є надання чіткого та цілісного уявлення про специфіку наукової та інженерної праці, їх передісторію та головні етапи розвитку, про співвідношення наукової та технічної діяльності.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Суть дисципліни – історія науки і техніки, основні етапи створення нових виробів, механізмів, машин, виникнення інженерної діяльності, теоретичної підготовки та інженерної практики, технології та організації виробництва, інженерних досліджень, винаходів, а також сучасного стану інженерної діяльності.
 
Викладач дисципліни: Петрикіна Роза Яківна, доцент, канд. техн. наук
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Спеціальність: 131 "Прикладна механіка" Вибіркова частина
Спеціалізація: Обладнання та технології ливарного виробництва
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 5-й 5-й
Лекції
  Освітній ступень - бакалавр  26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
   
Самостійна робота
60 год. 84 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік