Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Метою викладання дисципліни  є формування у студентів знань, навиків та умінь, що дозволяє сучасному інженеру орієнтуватися у складах, структурі, технологічних, механічних і службових властивостях найбільш розповсюджених марок чавунів, їх технології плавки, литва та термічної обробки виливків.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Внаслідок вивчення дисципліни студенти зобов'язані:
- знати: основні напрямки чавуноливарного виробництва; теоретичні основи кристалізації і графітизації чавуну; класифікацію чавунів, їх склад, структуру, фізико – механічні, технологічні та службові характеристики; основне плавильне обладнання; основи технології плавки чавуну в різних агрегатах; склад шихтових матеріалів, що застосовуються при плавці чавуну в різних плавильних агрегатах; основні вимоги техніки безпеки та охорони навколишнього середовища при виробництві чавунних виливків.
- вміти: підібрати марку чавуну для виливків у відповідності з технологічними умовами і вимогами; розрахувати шихту для чавуну, яка має потрібний хімічний склад; розробити раціональні умови плавки, модифікування, розкислення і оптимальні режими термічної обробки виливків із чавуну.
 
Викладач дисципліни: Парахнєвич Євген Миколайович, доцент, канд. техн. наук
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Спеціальність: 131 "Прикладна механіка" Вибіркова частина
Спеціалізація: Обладнання та технології ливарного виробництва
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 150 6-й 6-й
Лекції
  Освітній ступень - бакалавр  38 год. 8 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
100 год. 140 год.
Індивідуальні завдання: розрахунково-графічне завдання
Вид контролю: екзамен