Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Ливарне виробництво – основна заготівельна база машинобудування. Тому підвищення якісних показників литва дозволить суттєво покращити надійність, службові характеристики та конкурентність вітчизняних  машин та агрегатів.
Ціль курсу – вивчити та сформувати основні технологічні фактори, які в значній мірі впливають на формування макро- і мікроструктури, фізико-механічні та експлуатаційні властивості виливків. В залежності від службових характеристик виливка студент повинен визначити оптимальні технологічні варіанти його отримання.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Студент повинен знати основні принципи, правила і способи керування процесом формування виливка під час заливки форми й твердіння в ній металевого розплаву, вибираючи або проектуючи ливниково-живильну систему для виливка, забезпечуючи найбільший вихід годного, не допускаючи утворення усадкових дефектів.
Студент повинен вміти проектувати та розраховувати параметри елементів ливникових систем виливків в залежності від способів литва.
 
Викладач дисципліни: Цивірко Едуард Іванович, професор, докт. техн. наук
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Спеціальність: 131 "Прикладна механіка" Вибіркова частина
Спеціалізація: Обладнання та технології ливарного виробництва
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 6-й 6-й
Лекції
  Освітній ступень - бакалавр  26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
52 год. 82 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен