Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Ціль курсу – вивчення і формування знань студента в області виробництва сталевих виливків. В залежності від службових характеристик виливка студент повинен визначити раціональний вміст сплаву, оптимальні технологічні і металургійні процеси його виробництва і відповідні методи контролю якості металопродукції.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Студент повинен вміти: розрахувати з використанням персональних комп’ютерів шихту для плавки сталі, провести плавку і розливку металу по формам. Забезпечити високу якість виливків за рахунок раціонального вмісту, модифікування, а також застосування необхідних методів позапічної обробки. Знати діючі стандарти, вміти їх застосовувати у конкретних умовах виробництва. Знати і застосовувати сучасні методи аналізу і контролю для оцінки якості стальних виливків. Створити план і організувати наукові дослідження по вдосконаленню виробництва виливків зі сталі.
 
Викладач дисципліни: Луньов Валентин Васильович, професор, докт. техн. наук
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Спеціальність: 131 "Прикладна механіка" Вибіркова частина
Спеціалізація: Обладнання та технології ливарного виробництва
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 120 7-й 7-й
Лекції
  Освітній ступень - бакалавр  26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
80 год. 112 год.
Індивідуальні завдання: розрахунково-графічне завдання
Вид контролю: екзамен