Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Дисципліна вивчає технологічні особливості та технічні можливості спеціальних видів лиття у порівнянні з литтям у піщано-глиняну форму.
Метою викладання дисципліни є надання майбутнім спеціалістам теоретичних знань про сучасну технологію одержання виливків спеціальними видами лиття, навчити знаходити оптимальне технологічне рішення для отримання високоякісних виливків при мінімальних трудових, та матеріальних витратах.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
При вивченні дисципліни студенти повинні знати технологію, обладнання, оснастку, які застосовуються у спеціальних видах лиття, види браку, техніку безпеки та питання захисту навколишнього середовища.
Студент повинен вміти вірно вибрати спосіб лиття для виливків та дати його техніко-економічне обгрунтування, вміти розробляти технологічний процес, та конструювати оснастку, вибирати стандартне технологічне та транспортне обладнання.
 
Викладач дисципліни: Мінакова Віра Іванівна, доцент, канд. техн. наук
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5.5 Спеціальність: 131 "Прикладна механіка" Вибіркова частина
Спеціалізація: Обладнання та технології ливарного виробництва
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 165 7-й 7-й
Лекції
  Освітній ступень - бакалавр  38 год. 8 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
115 год. 155 год.
Індивідуальні завдання: курсова робота
Вид контролю: екзамен