Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Ознайомити студентів з історією та перспективами розвитку машин ливарного виробництва, які об’єднуються в автоматичні лінії та конвеєри, та з автоматами, які виконують певні функції по виробництву ливарної продукції.
В основу вибору оптимальних режимів роботи САР покладений показник підвищення продуктивності та якості продукції, яка випускається у ливарних цехах, та засоби використання вимірювальних приладів.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Студенти повинні добре розуміти основні схеми автоматизації та користуватися отриманими знаннями на практиці в ливарних цехах.
 
Викладач дисципліни: Гонтаренко Володимир Іванович, професор, канд. техн. наук
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3.5 Спеціальність: 131 "Прикладна механіка" Вибіркова частина
Спеціалізація: Обладнання та технології ливарного виробництва
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 105 8-й 8-й
Лекції
  Освітній ступень - бакалавр  20 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
10 год. 24год.
Самостійна робота
52 год. 82 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен