Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Метою викладання дисципліни є вивчення студентами основних вимог до технологічних процесів і технічних умов на виливки та матеріали, які використовуються у ливарному виробництві; класифікації дефектів і методів контролю металу; причин виникнення та заходів до попередження браку; організаційних підстав технічного аналізу на підприємствах державної системи контролю якості продукції; технологічних процесів отримання виливків; методів графічної та аналітичної обробки результатів контролю металу; основних методів виправлення дефектів виливків; вимог до техніки безпеки та охорони середовища при організації контролю. Набуті знання і вміння можуть бути використані для більш поглибленого вивчення можливостей ливарної технології за основною професійною діяльністю.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Однією з головних задач вивчення дисципліни "Контроль якості у ливарному виробництві" є формування у студентів теоретичного підґрунтя щодо знань основних вимог технологічного процесу ливарного виробництва і відповідно матеріалів для його втілення, знати класифікацію дефектів та методів контролю металу. Вміти визначати вид браку та встановити його причини, правильно оцінити якість виливків по результатам відповідних аналізів та іспитів. Необхідно знати основні методи контролю якості матеріалів, процесів та готових виливків, користуючись контрольно-вимірювальними приладами, дефектоскопами та інш., а також вирішувати питання щодо можливості виправлення дефектів металу.
 
Викладач дисципліни: Івахненко Євген Іванович, доцент, канд. техн. наук
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Спеціальність: 131 "Прикладна механіка" Вибіркова частина
Спеціалізація: Обладнання та технології ливарного виробництва
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 150 8-й 8-й
Лекції
  Освітній ступень - бакалавр  30 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
20 год. 6 год.
Самостійна робота
100 год. 138 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен