Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних і практичних знань властивостей кольорових сплавів, процесів взаємодії розплавів з газами, вогнетривкими матеріалами, шлаками і флюсами, особливостей технології плавки сплавів кольорових металів.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
- здобуття теоретичних знань вибору хімічного складу кольорових сплавів для забезпечення високих механічних, технологічних і експлуатаційних властивостей;
- вміння обґрунтовувати вибір компонентів шихтових матеріалів для отримання заданого хімічного складу, проводити розрахунки шихти;
- вміння розробляти основні положення технології плавки сплавів кольорових металів.
 
 
Викладач дисципліни: Парахнєвич Євген Миколайович, доцент, канд. техн. наук
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Спеціальність: 131 "Прикладна механіка" Вибіркова частина
Спеціалізація: Обладнання та технології ливарного виробництва
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 8-й 8-й
Лекції
  Освітній ступінь - бакалавр  20 год. 4 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
10 год. 4 год.
Самостійна робота
60 год. 82 год.
Індивідуальні завдання: розрахунково-графічне завдання
Вид контролю: залік