Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Вивчення основ проектування ливарної оснастки. Навчитися аналізувати конструкції деталей з метою визначення можливості її виготовлення одним із ливарних методів.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Внаслідок вивчення дисципліни студент має знати:
- специфічні особливості процесу проектування, етапи, психологію творчості проектувальника;
- загальні відомості про ливарні заготовки, їх види, способи отримання, матеріали і їх технологічні властивості;
- основи проектування заготовок і конструювання, виготовлення і експлуатації оснастки.
Вміти:
- проаналізувати технологічність конструкції виливка;
- методами, які підвищують технологічність виливка забезпечити його розмірну і геометричну точність, міцність, експлуатаційну надійність.
 
 
Викладач дисципліни:Тирса Сергій Васильович, старший викладач
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Спеціальність: 131 "Прикладна механіка" Вибіркова частина
Спеціалізація: Обладнання та технології ливарного виробництва
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 5-й 5-й
Лекції
  Освітній ступінь - бакалавр  14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
14 год. 2 год.
Самостійна робота
60 год. 84 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік