Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Формування у студентів знань, навиків та умінь що дозволить їм добре розумітися в робочих процесах та конструкціях обладнання, яке застосовується при виготовленні оснастки ливарних цехів, а також перспективах розвитку механізації та автоматизації процесу виготовлення ливарної оснастки.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Ознайомлення студентів з сучасними методами механізації та автоматизації, принципами роботи, робочими процесами, конструкціями і розрахунками технологічного обладнання, що застосовується при виготовленні оснастки ливарних цехів.
 
Викладач дисципліни: Сергієнко Ольга Сергіївна, старший викладач, канд. техн. наук
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Спеціальність: 131 "Прикладна механіка" Вибіркова частина
Спеціалізація: Обладнання та технології ливарного виробництва
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 5-й 5-й
Лекції
  Освітній ступінь - бакалавр  14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
14 год. 2 год.
Самостійна робота
60 год. 84 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік