Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Підготовка студентів до проектно-конструкторської, виробничо-організаційної та дослідно-керівної діяльності при проектуванні та виробництві дерев’яної, паперової та металевої оснастки.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Внаслідок вивчення дисципліни студент має знати:
- побудову, структуру, властивості, переваги і недоліки деревини;
- породи деревини, види пиломатеріалів, методи сушіння;
- способи збирання і розмічання заготовок, методи обробки деревини;
- принципову схему виготовлення паперових, металевих і дерев’яних моделей.
Вміти:
- розраховувати виконавчі розміри дерев’яної оснастки;
- розмічати заготовки моделей перед механічною обробкою;
- ручними методами зплочувати і в’язати заготовки моделей.
 
 
Викладач дисципліни: Івахненко Євген Іванович, доцент, канд. техн. наук
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Спеціальність: 131 "Прикладна механіка" Вибіркова частина
Спеціалізація: Обладнання та технології ливарного виробництва
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 6-й 6-й
Лекції
  Освітній ступінь - бакалавр  14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
14 год. 2 год.
Самостійна робота
60 год. 84 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік