Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Вивчення студентами теоретичних та практичних засад побудови і методології розробки моделей оснастки; знайомство з сучасними програмними засобами, що використовуються в металургії, ливарному виробництві та машинобудуванні для моделювання та проектування оснастки.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
- вивчити структуру процесу моделювання оснастки та його місце в процедурах автоматизованого проектування;
- вивчити методи теорії подібності та можливості їх застосування для моделювання процесів моделювання та оптимізації ливарної оснастки;
-  знати основні методики віртуальної інженерії, прототипування;
-  знати основні рівняння для моделей на компонентному рівні;
-  вміти визначати параметри математичних моделей компонентів;
- обирати еквівалентні заступні схеми компонентів при моделюванні їх функціонування;
- використовувати існуючі пакети прикладних програм для процедур моделювання оснастки.
 
 
Викладач дисципліни: Пархменко Андрій Валентинович, доцент, канд. техн. наук
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Спеціальність: 131 "Прикладна механіка" Вибіркова частина
Спеціалізація: Обладнання та технології ливарного виробництва
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 7-й 7-й
Лекції
  Освітній ступінь - бакалавр  14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
14 год. 2 год.
Самостійна робота
60 год. 84 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік