Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних знань про сучасні технологічні процеси виготовлення виливків, що знаходять широке розповсюдження у вітчизняних та закордонних ливарних цехах та базуються на сьогочасних досягненнях розвитку ливарного виробництва, матеріалознавства, хімічної промисловості тощо з урахуванням покращення екологічної обстановки і дають змогу отримувати конкурентоздатні якісні литі вироби.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Формування у студентів широкого кругозору знань про сучасні технологічні процеси та методи отримання якісних виливків різноманітних за призначенням, серійністю, габаритами та вагою. Інформування про сучасні матеріали для формувальних і стрижневих сумішей, моделей виливків, інших допоміжних матеріалів для виготовлення виливків тощо.
 
Викладач дисципліни: Іванов Валерій Григорович, доцент, канд. техн. наук
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Спеціальність: 131 "Прикладна механіка" Вибіркова частина
Спеціалізація: Обладнання та технології ливарного виробництва
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 150 9-й 9-й
Лекції
  Освітній ступінь - магістр  28 год. 8 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
14 год. 2 год.
Самостійна робота
100 год. 138 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен