Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Вивчення студентами теоретичних та практичних засад побудови і методології розробки систем автоматизації проектування (САПР); знайомство з сучасними САПР, що використовуються в металургійній та машинобудівній галузях промисловості.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
- вивчити  загальну  схему  процесу  автоматизованого  проектування,  одержати відомості щодо координації проектних робіт при створенні технічних об'єктів і систем;
- вивчити основні задачі, методи, моделі і алгоритми автоматизації конструкторського і технологічного проектування;
- вивчити ідеологію побудови САПР, проблеми і принципи проектування САПР;
- дослідити структуру, види забезпечення САПР;
-  вивчити особливості використання САПР при проектуванні виробів в металургії, ливарному виробництві та машинобудуванні;
-  виконувати аналіз предметної області і обґрунтовувати доцільність придбання або розробки САПР;
-  проектувати структурні та функціональні схеми САПР;
- набути    практичних    навиків    роботи    з    підсистемами    схемотехнічного, конструкторського,     технологічного     проектування,     що     використовуються підприємствами регіону;
- настроювати інтерфейс користувача САПР;
- використовувати засоби автоматизації проектування.
- одержати навички аналізу та синтезу технічних об'єктів при автоматизованому проектуванні (АП).
 
 
 
Найменування показників Спеціальність, спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Спеціальність: 131 "Прикладна механіка" Вибіркова частина
Спеціалізація: Обладнання та технології ливарного виробництва
Змістових модулів – 7 Галузь знань: 13 Механічна інженерія Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 180 9-й 9-й
Лекції
  Освітній ступень - магістр  28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
28 год. 6 год.
Самостійна робота
120 год. 153 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен

 

Список рекомендованих навчально-методичних робіт

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисцип-ліни «Сучасні CAD\CAM системи ливарного виробництва» для студентів спеціальності 8.05050202 «Обладнання та технології ливарного виробництва» та «САПР процесів ливарного виробництва» для студентів спеціальності 8.05040201 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів» усіх форм навчання / Укл.: А.В. Пархо-менко, Я.А.Василевська, А.В.Єрофєєв, Ю.О.Зеленюк - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 54 с.

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «САПР процесів та обладнання ливарного виробництва» для студентів освітнього ступеня магістр спеціальностей 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Обладнання та технології ливарного виробництва» та 136 «Металургія» освітньої програми «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів та сплавів» усіх форм навчання. Частина ІІ./Укл.:А.В.Пархменко, Я.А.Василевська – Запоріжжя:ЗНТУ, 2016. – 58 с.

3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «САПР процесів та обладнання ливарного виробництва» для студентів освітнього ступеня магістр спеціальностей 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Обладнання та технології ливарного виробництва» та 136 «Металургія» освітньої програми «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів та сплавів» усіх форм навчання. Частина ІІІ./Укл.:А.В.Пархменко, Я.А.Василевська – Запоріжжя:ЗНТУ, 2016. – 69 с.