Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з сучасними методами дослідження якісних показників і структури ливарних сплавів.
 
Завдання  вивчення дисципліни
 
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
- знати: основні сучасні методи дослідження макро- і мікроструктури неметалевих вкраплень і властивості ливарних сплавів;
- вміти: проводити дослідні плавки, виготовлення зразків для випробувань і препаратів для металографічних досліджень. Проводити дослідження складу структури та властивостей ливарних сплавів  і здійснювати аналіз отриманих результатів.
 
Викладач дисципліни: Цивірко Едуард Іванович, д-р техн. наук
 
Найменування показників Спеціальність, спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Спеціальність: 131 "Прикладна механіка" Нормативна частина
Спеціалізація: Обладнання та технології ливарного виробництва
Змістових модулів – 2 Галузь знань: 13 Механічна інженерія Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 10-й 10-й
Лекції
  Освітній ступень - магістр    
Практичні, семінарські
26 год 6 год.
Лабораторні
.  
Самостійна робота
60 год. 84 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік