Ви є тут

Головна
2018 рік
 
Колективна монографія:
 1. Візіренко, С.В. Удосконалення організації аудиту  розрахунків за податками й платежами / С.В. Візіренко, К.С. Біленко // Розбудова обліково-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень в умовах євроінтеграції: колективна монографія  за ред. Н.М. Левченко, – ЗНТУ. – Запоріжжя : ФОП Макшанов В.В., 2018. – С.20-43.
 2. Візіренко, С.В. Удосконалення обліку розрахунків за виплатами працівникам на підприємствах залізничного транспорту / С.В. Візіренко, Г.А. Марценюк // Розбудова обліково-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень в умовах євроінтеграції: колективна монографія  за ред. Н.М. Левченко, – ЗНТУ. – Запоріжжя : ФОП Макшанов В.В., 2018. – С.44-56. 
Статті:
 1. Візіренко, С.В. Організація і методика виконання процедур аудиторської перевірки фінансових результатів діяльності підприємства / С.В. Візіренко, Г.В. Пімкіна // Сталий розвиток економіки.– 2018. – № 1 [38]. – С.178-185.
 2. Візіренко, С.В. Планування аудиторської перевірки власного капіталу підприємства / С.В. Візіренко, Л.А. Цукан // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 3. – С. 57-60.
 3. Візіренко, С.В. Організація та методика внутрішнього контролю забезпечення виконання договірних зобов’язань / С.В. Візіренко, А.Д. Мансурова // Сталий розвиток економіки.– 2018. – № 3 [40]. – С.162-169.
 4. Візіренко, С.В. Організація обліку оборотних немонетарних активів / С.В. Візіренко, О.О. Резніченко  // Сталий розвиток економіки.– 2018. – № 4 [41]. – С.144-152.
 5. Візіренко, С.В. Організація обліку процесу реалізації готової продукції / С.В. Візіренко, О.В. Агаркова  // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 24. – С. 36-42.

2017 рік

 
Колективна монографія:
 1. Візіренко, С.В. Особливості відображення в обліку розрахунків з підзвітними особами в іноземній валюті / С.В. Візіренко, А.В. Москаленко // Особливості економічних реформ в Україні, пов’язаних з вимогами євроінтеграції : колективна монографія  за ред. С.В.Шарова, Н.М. Левченко, – ЗНТУ. – Запоріжжя : СТАТУС, 2017. – С.36-49.
Статті:
 1. Візіренко, С.В. Теоретичні аспекти аудиту операцій з інвестиційною нерухомістю / С.В. Візіренко, О.П. Якубіна // Сталий розвиток економіки.– 2017. – № 1  [34]. – С.75-81.
 2. Візіренко, С.В. Організація обліку витрат та калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт / С.В. Візіренко, І.І. Пелехун // Сталий розвиток економіки.– 2017. – № 4 [37]. – С.107-113.

2016 рік

Статті:

 1. Візіренко, С.В. Удосконалення організації обліку витрат рекламної діяльності підприємства / С.В. Візіренко, Єрмакова О.О. // Сталий розвиток економіки.– 2016. – № 4  [33]. – С.108-112.
 2. Візіренко, С.В. Удосконалення організації обліку капітальних інвестицій / С. В. Візіренко, Фененко І.О. // Сталий розвиток економіки.– 2016. – № 3 [32]. – С.170-174.
 3. Візіренко, С.В. Удосконалення методики аудиту виробничих запасів / С.В. Візіренко,  М.Ю. Пасєвіна  // Сталий розвиток економіки.– 2016. – № 1 [30]. – С.209-213.

2015 рік

Колективні монографії:

 1. Візіренко, С.В. Удосконалення обліку ПДВ в системі електронного адміністрування у роздрібній торгівлі лікарськими засобами  / С.В. Візіренко, О.М. Самойлова // Трансформація обліково-інформаційної політики та гармонізація фінансової звітності, аналізу і аудиту в умовах євроінтеграції : колективна монографія за ред. Н. М. Левченко, Ж. К. Нестеренко. – ЗНТУ. – Запоріжжя: Кругозір, 2015. – С. 279-294.
 2. Візіренко, С.В. Удосконалення аудиту зобов’язань контрагентів / С.В. Візіренко, Я.О. Шмигля // Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів : монографія за ред. М.С. Пашкевич, Ж.К. Нестеренко. – Д.: НГУ, 2015. – С. 85-97.

Статті:

 1. Візіренко, С.В. Удосконалення методики аудиту фінансової звітності підприємства / С.В. Візіренко,  С.С. Макарихін // Сталий розвиток економіки.– 2015. – № 4 [29]. – С.170-176.
 2. Візіренко, С.В. Аудит операцій з обліку рухомого складу підприємства / С.В. Візіренко, Ю.П. Доненко // Сталий розвиток економіки.– 2015. – № 2 [27]. – С. 215-220.
 3. Візіренко, С.В. Удосконалення методики аудиту монетарних активів / С.В. Візіренко, Ю.А. Закорка // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 1 [26]. – С. 180-185.

2014 рік

Колективна монографія:

 1. Візіренко, С.В. Удосконалення аудиту основних засобів / С.В. Візіренко // Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика : колективна монографія у 2 т.  за ред. П.Й. Атамас. – Дніпропетровськ: ФОП Дробязко С.І.  – 2014. – Т.2. – С. 311-318.

Статті:

 1. Візіренко, С.В. Шляхи удосконалення обліку авторських та суміжних з ним прав / С.В. Візіренко, Ю.М. Котельницька // Інвестиції: практика та досвід. –2014. – С. 45-48. 
 2. Візіренко, С.В. Внутрішній аудит умовних зобов’язань / С.В. Візіренко // Сталий розвиток економіки. – 2014. – № 2 [24]. – С. 136-140.
 3. Візіренко, С.В. Удосконалення організації обліку на підприємствах / С.В. Візіренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – С. 73-76.
 4. Візіренко, С.В. Удосконалення аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками / С.В. Візіренко // Інноваційна економіка.– 2014. – № 3 [52]. – С. 249-254.
 5. Візіренко, С.В. Ініціативний аудит трансформації фінансової звітності у відповідності до вимог МСФЗ / С.В. Візіренко, Є.П. Вовк // Сталий розвиток економіки. – 2014. – № 1 [23]. – С. 163-170.

2012 рік

Статті:

 1. Візіренко, С.В. Модель формування та реалізації регіональної економічної політики в умовах розвитку економіки знань / С.В. Візіренко // Ефективна економіка [Електронне наукове фахове видання]. – 2012. – № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1348.
 2. Візіренко, С.В. Генезис поняття «Економіка знань» / С.В. Візіренко // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2(12). – С. 44-49.
 3. Візіренко, С.В. Модель діагностики ефективності механізму формування та використання потенціалу економіки знань регіону / С.В. Візіренко // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 1(11). – С. 121-125.

2011 рік

Статті:

 1. Візіренко, С.В. Проблеми формування освітнього потенціалу регіону / С.В. Візіренко // Держава та регіони. Серія: економіка та підприємництво. – 2011. – № 5. – С. 64-68.
 2. Візіренко, С.В. Оцінка освітнього потенціалу Запорізького регіону за розгалуженістю мережі освітніх закладів / С.В. Візіренко // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 6(9). – С. 132-138.

2010 рік

Статті:

 1. Візіренко, С.В. Взаємозв’язок ринку знань та ринку праці на регіональному рівні / С.В. Візіренко // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. – 2010. – № 25. – С. 189-194.
 2. Візіренко, С.В. “Людський капітал” як головний фактор сталого розвитку економіки регіону / С. В. Візіренко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: зб. наук. праць. – Маріуполь: ПДТУ, 2010. – Т. 3. – С. 115-120.

2009 рік

Статті:

 1. Візіренко, С.В. Підготовка фінансової звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів / С.В. Візіренко, Л.М. Очеретько // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ,  2009. - Випуск 252: т.VI. – С. 1619-1626.
 2. Візіренко, С.В. Прогнозування тенденцій розвитку ринку освітніх послуг у Запорізькій області / П.В. Гудзь, С.В. Візіренко // Економіка і право. – 2009. – № 1. – С. 9-16.

2008 рік

Статті:

 1. Візіренко, С.В. Податок на прибуток підприємства та його роль у формуванні доходів Державного бюджету/ С.В. Візіренко, Л.М. Очеретько // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ,  2008. - Випуск 240: Т. IV. – С. 1042-1048.