Ви є тут

Головна

Прізвище: Сидорук

Ім'я: Ірина

По батькові: Сергіївна

Посада: старший викладач

Науковий ступінь: кандидат економічих наук

 

Освіта: вища

• Запорізький національний технічний університет, факультет економіки та управління, рік закінчення – 2010 р., дипломом магістра з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Облік і аудит»;

• Національний університет державної податкової служби України, аспірантура з відривом від виробництва 2011-2014 рр., кафедра міжнародної економіки і підприємництва, спеціальність 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил i регіональна економіка» 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – Кандидатськадисертаціязіспеціальності 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил i регіональнаекономіка», за темою «Формування та реалізація регіональних програм підтримки малого підприємництва», рік захисту – 2015, Луцький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України, м. Луцьк.

Наукові інтереси: розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, оподаткування, економічний аналіз, розвиток малого підприємництва.

Дисципліни, які викладає: регіональна економіка, макроекономіка, економічна теорія.

Основні наукові роботи (публікації):

 • Сидорук І.С. Сутність і функції малого бізнесу в сучасній економіці / І.С. Сидорук // Економічний простір: збірник наукових праць. – № 66. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – С. 151–164. (IndexCopernicus, РИНЦ).
 • Сидорук І.С. Форми й методи державної підтримки розвитку малого підприємництва на регіональному рівні / І.С. Сидорук // Сталий розвиток економіки: всеукраїнський науково-виробничий журнал. – № 7 (17). – Хмельницький, 2012. – С. 174–178. (IndexCopernicus).
 • Сидорук І.С. Зарубіжний досвід регіональної політики підтримки малого підприємництва / І.С. Сидорук // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 2013. – Т. 2. – С. 278–281.
 • Сидорук І.С. Проблеми функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності на регіональному рівні та шляхи їхвирішення / І.С. Сидорук // Актуальні проблеми економіки: науковий журнал. – № 10 (148). – К., 2013. – С. 68–73. (SciVerseScopus, IndexCopernicus, EBSCOhost, Ulrich`sPeriodicalsDirectory, EconLit).
 • Сидорук І.С. Застосування проектного підходу для підвищенняефективностіпрограмно-цільового методу управліннярегіональнимрозвитком малого підприємництва / І.С. Сидорук // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. – Випуск 34. Частина І. – Черкаси, 2013. – С. 65–69.
 • Сидорук И.С. Перспективы повышения конкурентоспособности предприятий Запорожской области на основе функционирования кластеров // EuropeanAppliedSciences, № 2 2013 (February) Volume 2. – ORT Publishing: Stuttgart, Germany. – Pp. 158–160.
 • Сидорук І.С. Оцінка ефективності проектів регіональної програми підтримки малого підприємництва на основі комплексного економічного показника / І.С. Сидорук // Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері (розвиток галузей та регіонального виробництва, бюджетне регулювання та фінансування): колективна монографія. Т. 1 / за заг. ред. Т.О. Журавльової. – Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2014. – С. 241–250.

Наукові праці Сидорук Ірини Сергіївни

Участь у конференціях:

 • Сидорук І.С. Розвиток малого підприємництва в Україні й регіоні / І.С. Сидорук // Виробничо-експортний потенціал національної економіки: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 3–4 жовтня 2014 р.) / За заг. ред.: М.М. Палінчак, В.П. Приходько. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 131–134.
 • Сидорук І.С. Ефективність реалізації регіональної програми підтримки малого підприємництва в Запорізькій області / І.С. Сидорук // Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 10–11 жовтня 2014 р.). У 2-х частинах / ред. кол.: К.С. Шапошников [та ін.]. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Ч. 2. – С. 17–21.
 • Сидорук І.С. Методичні підходи до формування регіональних програм державної підтримки малого підприємництва / І.С. Сидорук // Materialsofthe X International scientific and practical conference «Scientific horizons – 2014» (September 30 – October 7, 2014). – Sheffield. Science and education LTD. – Volume 2. Economic science. – Pp. 75–76.
 • Сидорук І.С. Європейський досвід державної політики підтримки малого підприємництва на регіональному рівні / І.С. Сидорук // Проблеми та шляхи удосконаленняекономіки України: матеріали ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 1–2 лютого 2013 р.). – Львів: ГО «Львівська економічна фундація», 2013. – С. 91–93.
 • Сидорук І.С. Застосування проектного підходу при формуванні та реалізації регіональних цільових програм / І.С. Сидорук // Ольвійський форум – 2013: «Світова криза: прояви, наслідки, шляхи подолання»: тези. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С. 66–68.
 • Сидорук І.С Проблеми функціонування дозвільної системи очима підприємців / І.С. Сидорук // Materiály IX mezinárodnív?decko-praktickákonference «V?da a techologie: krokdobudoucnosti – 2013». – Díl 8. Ekonomickév?dy. – Praha: Publising House «Education and Science» s.r.o. – Stran 77–79.
 • Сидорук И.С. Формирование кластеров для повышения конкурентоспособности малых предприятий Запорожской области / И.С. Сидорук // Materialy IX Mi?dyznarodowejnaukowi-praktzcynejkonferencij «Naukowaprzestrze?Europy – 2013» Volume 12. Ekonomicznenauki. – Przemy?l: Nauka i studia. –Str. 77–79.
 • Сидорук І.С. Роль, функції та конкурентні переваги малого бізнесу в сучасній економіці / І.С. Сидорук // Управління міжнародною конкурентоспроможністю регіонів: механізми, принципи, стратегії: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції 16–19 жовтня 2012 р. – Сімферополь: Кримський інститут бізнесу, 2012. – С. 60–64.
 • Сидорук І.С. Механізм державної підтримки малого підприємництва на регіональному рівні / І.С. Сидорук // Економіка ХХІ століття: теорія і практика: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 14–15 вересня 2012 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2012. – С. 58–61.

Тези доповідей Сидорук Ірини Сергіївни на конференціях

Рік початку діяльності в університеті: 2016.

Мови спілкування: українська, російська,англійська.

Контакти: адреса: 69063, вул.Жуковського, 64

аудиторія (кабінет): ауд.539

тел.: 061-7698265