Ви є тут

Головна

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра  Менеджменту

 

           “ ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор (перший проректор)

 

                               Прушківський В.Г.

 

“______”_______________2016 року

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

 (шифр і назва навчальної дисципліни)

 

галузь знань 07 ­Управління та адміністрування

 

спеціальністю 075 «Маркетинг»____________

                          (шифр і назва спеціальності)

інститут, факультет, відділення Економіко-гуманітарний інститут,___________________

___________________________Факультет економіки та управління___________________

                                                                     (назва інституту, факультету, відділення)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 2016 рік


Робоча програма «Інноваційний розвиток підприємства» для здобувачів вищої освіти

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»,

спеціальність 075 «Маркетинг»

 

 

 

Розробники: Ґудзь П.В. д.е.н., проф. кафедри менеджменту,

Соріна О.О., ст. викл. кафедри менеджменту

 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри менеджменту

 

Протокол №10 від  22.05.2016 року

 

                         Завідувач кафедри менеджменту

 

                                                                _______________________ (Гудзь П.В.)

                                                                                                                                           (підпис)

“_____”___________________ 2016 року

 

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»,

спеціальність 075 «Маркетинг»

                                                                                                                                                                    

Протокол № 2 від 30.05.2016 року

 

“_____”________________2016 року         Голова     ___________ (Корольков В.В.)

                                                                                                                                                   (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓЗапоріжжя, 2016 рік

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

1 Опис навчальної дисципліни

4

2 Мета та завдання навчальної дисципліни

5

3 Програма навчальної дисципліни

6

4 Структура навчальної дисципліни

9

5. Теми семінарських занять

10

6. Самостійна робота

10

7. Індивідуальні завдання

12

8. Методи навчання

13

9. Методи контролю та розподіл балів, які отримують студенти

13

10. Методичне забезпечення

18

11. Рекомендована література

18

ДОДАТОК А Тематика курсових робіт з дисципліни «Управління проектами»

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни

 


Найменування показників


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень


Характеристика навчальної дисципліни


денна форма навчання


заочна форма навчання


Кількість кредитів – 4


Галузь знань

07  «Управління та адміністрування»

(шифр і назва)


Нормативна


Напрям підготовки

________________

 (шифр і назва)


Модулів – 2


Спеціальність (професійне

спрямування):

075 «Маркетинг»


Рік підготовки:


Змістових модулів – 2


5


5


Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

                                          (назва)


Семестр


Загальна кількість годин - 120


9


9


Лекції


Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 5,6


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр


28 год.


6 год.


Практичні, семінарські


14 год.


2 год.


Лабораторні


- год.


- год.


Самостійна робота


55 год.


79 год.


Індивідуальні завдання:


23 год.


33 год.


Вид контролю: іспит

         

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1 до 1,86

для заочної форми навчання – 1 до 14

 

 

 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета: формування у здобувачів вищої освіти ґрунтовних знань з основних розділів інноваційного менеджменту; вмінь, спрямованих на отримання результатів господарювання шляхом викорис­тання потенціалу інноваційного розвитку підприємства; практичних навичок у прийнятті науково обґрунтованих  рішень щодо розробки, супроводження, реалізації та контролю за інноваційним розвитком підприємства в умовах ринкової економіки.

 

Завданням вивчення дисципліни є:

Вивчення дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» базується на підготовці студентів, яку вони одержують під час вивчення дисципліни «Макроекономіка» «Мікроекономіка» "Економіка підприємства", «Маркетинг», "Стратегічний маркетинг.

При проведенні занять необхідно забезпечити глибоке засвоєння студентами основ маркетингового управління підприємством в ринкових умовах, що базується на ефективному використанні інноваційного потенціалу підприємства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

-              загальні методологічні основи нововведень та володіти понятійним апаратом;

-              теоретичні основи організації інноваційного процесу на підприємстві;

-              теорію інноваційного проектування;

-              підходи до державного регулювання інноваційної діяльності;

 

вміти:

       аналізувати економічне середовище діяльності фірми та визначати його вплив на інноваційну діяльність суб’єктів господарювання;

       оцінювати конкретні вимоги до інноваційних менеджерів організації, які здійснюють різні види діяльності, та їхню здатність ураховувати особливості їх діяльності;

       обирати ефективні методи управління інноваційною діяльністю;

       застосовувати сучасні методичні підходи для розробки інноваційних проектів;

       проектувати організаційні структури управління інноваційною діяльністю;

       розробляти пропозиції щодо поліпшення управління інноваційною діяльністю суб’єктів господарювання;

розробляти для організації (його структурних підрозділів) програми інноваційного розвитку.

мати навички:

- забезпечення високої ефективності функціонування фірми за рахунок раціонального використання інноваційних можливостей підприємства;

       проектування рівня конкурентоспроможності товарів і послуг за рахунок інновацій;

       аналізу інновацій на предмет їх комерційного успіху;

       розробки інноваційних ідей в області маркетингового, операційного та стратегічного менеджменту.

 

3. Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи інноваційного розвитку підприємства

Тема 1. Теоретичні основи інноваційного розвитку підприємства

Підприємство. Зміст і форми підприємств. Класифікація підприємств. Типа та особливості підприємств за Господарським кодексом. Об’єднання підприємств та їх характеристика. Життєвий цикл підприємства. Ознаки підприємства-старожила на ринку. Ознаки підприємств у виробничій та невиробничій сфері. Характеристика та особливості підприємств 4 технологічного укладу.

Розвиток: поняття та складові. Характеристика розвитку як загальнонаукової категорії. Властивості розвитку як процесу та його складові. Сучасний погляд на розвиток підприємства ринкового типу.

Ключові поняття інноваційного розвитку підприємства. Категорії інновації, нововведення, новації, ноу-хау, відкриття, винаходи: їх спорідненість та відмінності. Критерії та класифікація інновацій.

Суть інноваційного процесу та життєвий цикл інновацій. Етапи життєвого циклу інновацій.

Тема 2. Інноваційний потенціал підприємства, його складові та механізм оцінки

Проблеми та задачі інноваційного менеджменту. Передумови й мотиви оновлення виробництва. Стратегія і тактика оновлення виробництва.

Інноваційний потенціал, його місце в системі потенціалу підприємства. Складові інноваційного потенціалу підприємства. Методи оцінки ринкової складової інноваційного потенціалу підприємства. Інтелектуальна та кадрова складові. Показники інформаційної складової інноваційного потенціалу підприємства. Інтерфейсна складова. Науково-дослідна складова

Конкурентоспроможність як джерело нововведень. Оцінка конкурентоспроможності нового продукту. Загальні підходи до оновлення виробництва. Система безперервного покращення процесів і продуктів.

Тема 3. Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності. Інформація.

Ресурси інновацій та їх зміст. Інформаційне забезпечення. Фінансове забезпечення. Аналітичне забезпечення. Аналіз ринкових можливостей (ринкового потенціалу) інноваційного розвитку підприємства. Організаційно-економічне забезпечення. Кадрове забезпечення.

Особливості інформації, що використовується для забезпечення інноваційного процесу. Джерела інформації у інноваційній сфері. Роль и месце Інтернету в строренні та розповсюдженні нового продукту. Методи збору інформації. Конфіденційна інформація в інноваційній сфері

Тема 4. Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності. Фінансування.

Суть системи фінансування інноваційної діяльності. Форми і засоби фінансування нововведень.

Класифікація джерел фінансування інноваційної діяльності. Фінансування інноваційної діяльності за рахунок власних джерел. Фінансування інноваційної діяльності за рахунок залучених джерел. Особливості фінансування у венчурному бізнесі в інноваційній діяльності.

Інноваційна діяльність і ризики. Суть та класифікація інноваційних ризиків. Методи оцінки ризику. Управління ризиками і ризик-тейкери.

Тема 5. Ефективність інноваційної діяльності підприємства

Поняття ефект, ефективність, результативність, функціональність. Ефективність використання інновацій. Ефективність витрат на інноваційну діяльність. Наукові підходи до оцінки технічного рівня виробництва і нововведень. Характеристика результатів інноваційної діяльності і вихід на ринок технологій. Завдання підвищення ефективності нововведень.

Вплив інноваційної діяльності на економічні результати підприємства.  Єдність та протиріччя загальної мети підприємства та цілей інноваційної діяльності. Вплив інноваційної діяльності на прибуток підприємства. Методи аналізу приросту прибутку. Підхід до відбору напрямків інноваційної діяльності підприємств і організацій. Загальна оцінка ефективності інноваційного розвитку підприємства.

Змістовий модуль 2. Сучасні механізми управління інноваційним розвитком підприємства та інноваційними  проектами

Тема 6. Маркетинг в інноваційному процесі

Інноваційна складова при вертикальному та латеральному маркетингу. Методологія латерального маркетингу:  процес створення латерального продукту на основі концентрація на об'єкті; визначенні розриву в характеристиці; встановленні зв'язку.

Комерціалізація нововведень й інноваційні пропозиції. Кон’юнктура ринку й аналіз попиту на інноваційний продукт. Мета, функції і засоби маркетингу. Формування маркетингових стратегій. Використання засобів маркетингу в інноваційному менеджменті.

Тема 7. Аналіз ринкових можливостей та планування інноваційної діяльності

Ринковий потенціал: визначення та особливості використання. Аналіз варіантів розвитку ринкових можливостей. Блок-схема аналізу варіантів розвитку ринкових можливостей.  Методи оцінки ринкових можливостей. Шкала значень коефіцієнта впевненості. Таблиця рішень про можливість реалізації варіантів розвитку ринкових можливостей.

Аналіз варіантів розвитку ринкових можливостей за аглоритмом: напрямки розвитку та в їх межах варіанти розвитку; характеристики зовнішнього середовища (такі, що сприяють розвитку або перешкоджають розвитку).

Тема 8. Організаційні форми інноваційної діяльності

Організаційна функція та класифікація інноваційних організацій: традиційні форми, нові форми. Особливості формування інноваційних організацій. Роль та функції центрів трансферту технологій. Особливості організаційних структур інноваційних організацій. Інноваційні фонди і венчурне підприємництво. Фірми, орієнтовані на життєвий цикл продукту, та їх характеристики. Технопаркові структури. Бізнес-інкубатор. Інноваційно-технологічні кластери. Венчурні підприємства.

Віртуальні форми організації інноваційного бізнесу.   Інфраструктура інноваційної діяльності організацій. Технополіс. Наукоград. Особливості організаційних форм інноваційної діяльності.

Тема 9. Бізнес-планування інноваційного проекту

Місце бізнес-планування в системі планів підприємства. Зміст та структура бізнес-плану інноваційного проекту. Резюме бізнес-проекту. Загальні відомості про проект та його учасників.

Економічні умови реалізації інвестиційного проекту. Синергетичний ефект  та ефект у суміжних сферах підприємницької діяльності реалізації проекту. Інформація про фінансові результати інноваційного проекту: дані про грошові потоки від інвестиційної, операційної та фінансової діяльності. Оцінка ефективності інноваційного проекту.

Економічне й календарне планування перед виробничої  стадії інноваційного проекту. Методи планування. Діаграма Ганта, методи сітьового планування й управління: подія, робота, шлях, час.

Тема 10. Мотивація персоналу та стимулювання інноваційної діяльності

Теорія виникнення мотивів та способи визначення мотивів учасників мотиваційного процесу. Теорія успіху та інструменти мотивації керівників інноваційних проектів. Комерційний успіх та суспільне визнання як результати мотивації.

Суперечності, що стосуються економічного стимулювання становлення та розвитку підприємства. Напрями стимулювання інноваційної діяльності. Шляхи стимулювання інноваційної діяльності. Механізм стимулювання інноваційної діяльності. Основні напрямки активізації інноваційної діяльності підприємств і організацій 4 технологічного укладу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем


Кількість годин


денна форма


Заочна форма


усього


у тому числі


усього


у тому числі


л


п


лаб


інд


с.р.


л


п


лаб


інд


с.р.


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


Модуль 1


Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи інноваційного розвитку підприємства


Лекція 1. Теоретичні основи інноваційного розвитку підприємства


13


4


2


-


2


5


15


2


2


-


3


8


Лекція 2. Інноваційний потенціал підприємства, його складові та механізм оцінки


14


4


2


-


2


6


11


-


-


-


3


8


Лекція 3. Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності. Інформація


9


2


-


-


2


5


10


-


-


-


3


7


Лекція 4. Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності. Фінансування


11


2


2


-


2


5


11


-


-


-


3


8


Лекція 5. Ефективність інноваційної діяльності підприємства


11


2


2


-


2


5


11


-


-


-


3


8


Разом за змістовим модулем 1


58


14


8


-


10


26


58


2


2


-


15


39

                               

Модуль 2


Змістовий модуль 2. Сучасні механізми управління інноваційним розвитком підприємства та інноваційними  проектами


Лекція 6. Маркетинг в інноваційному процесі


13


2


2


-


2


7


11


-


-


-


3


8


Лекція 7. Аналіз ринкових можливостей та планування інноваційної діяльності


11


2


2


-


2


5


13


2


-


-


3


8


Лекція 8. Організаційні форми інноваційної діяльності


9


2


-


-


2


5


11


-


-


-


3


8


Лекція 9. Бізнес-планування інноваційного проекту


20


6


2


-


5


7


16


2


-


-


6


8


Лекція 10. Мотивація персоналу та стимулювання інноваційної діяльності


9


2


-


-


2


5


11


-


-


-


3


8


Разом за змістовим модулем 2


62


14


6


-


13


29


62


4


-


-


18


40


Усього годин


120


28


14


-


23


55


120


6


2


-


33


79

5. Теми семінарських та практичних занять

 


з/п


Назва теми


Кількість

годин


1


Тема 1. Теоретичні основи інноваційного розвитку підприємства*


2


2


Тема 2. Інноваційний потенціал підприємства, його складові та механізм оцінки


2


3


Тема 3 Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності


2


4


Тема 4. Ефективність інноваційної діяльності підприємства


2


5


Тема 5.  Маркетинг в інноваційному процесі


2


6


Тема 6. Аналіз ринкових можливостей та оцінка конкурентоспроможності нової продукції


2


7


Тема 7. Бізнес-планування інноваційного проекту


2


РАЗОМ


14

* теми, що виносяться на семінарські заняття заочного відділення

 

6. Самостійна робота

 

Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СРС є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи студента.

Метою самостійної роботи студента в межах навчальної дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та формування у студентів загальних і професійних компетентностей, які відіграють суттєву роль у становленні фахівця вищої кваліфікації.

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів денної форми навчання, визначається навчальним планом і становить 70 % (55 годин) від загального обсягу навчального часу на вивчення дисципліни (120 годин).

У ході самостійної роботи студент має перетворитися на активного учасника навчального процесу, навчитися свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі, нести індивідуальну відповідальність за якість власної освітньо-наукової діяльності.

СРС в межах навчальної дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» включає:

- вивчення навчальної літератури за темами та пошук додаткової літератури;

- опрацювання лекційного матеріалу;

- конспектування окремих питань, що не розглянуті на лекційних заняттях;

- виконання практичних завдань за темами навчальної дисципліни;

- написання доповідей та коротких повідомлень до семінарських занять;

- підготовка до семінарських, практичних (лабораторних) занять та виконання домашніх завдань;

- систематика вивченого матеріалу курсу перед написанням модулів та підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю;

- виконання індивідуальних завдань (написання рефератів, здійснення наукових досліджень з підготовкою доповіді на науковій студентській конференції та/або публікацією статті (тез доповіді) у науковому збірнику, пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою курсу, підготовка та проведення студентом на практичному занятті міні-лекції, складання словника по курсу, розробка тематичного кросворду, написання реферату, есе за заданою тематикою тощо).

Всі завдання самостійної роботи поділяються на обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які студенти мають виконувати обов’язково впродовж вивчення даної дисципліни. Вибіркові включають альтернативні завдання, серед яких студент на власний розсуд обирає конкретні завдання з тим, щоб набрати необхідну кількість балів.

Завдання самостійної роботи, які передбачені навчальним планом і програмою навчальної дисципліни для засвоєння теоретичних знань і практичних навичок, наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Завдання для самостійної роботи студентів та форми її контролю

 


з/п


Назва теми


Кіль-кість

годин


Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи інноваційного розвитку підприємства


1


Лекція 1. Теоретичні основи інноваційного розвитку підприємства

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

ІІ. Огляд теоретичного матеріалу з теми.

ІІІ. Конспектування окремих питань, що не розглянуті на лекційних заняттях.


5


2


Лекція 2. Інноваційний потенціал підприємства, його складові та механізм оцінки

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

ІІ. Огляд теоретичного матеріалу з теми.

ІІІ. Конспектування окремих питань, що не розглянуті на лекційних заняттях.


6


3


Лекція 3. Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності. Інформація

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

ІІ. Огляд теоретичного матеріалу з теми.

ІІІ. Конспектування окремих питань, що не розглянуті на лекційних заняттях.


5


4


Лекція 4. Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності. Фінансування

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

ІІ. Огляд теоретичного матеріалу з теми.

ІІІ. Конспектування окремих питань, що не розглянуті на лекційних заняттях.


5


5


Лекція 5. Ефективність інноваційної діяльності підприємства

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

ІІ. Огляд теоретичного матеріалу з теми.

ІІІ. Конспектування окремих питань, що не розглянуті на лекційних заняттях.


5


 


Змістовий модуль 2. Сучасні механізми управління інноваційним розвитком підприємства та інноваційними  проектами


 


6


Лекція 6. Маркетинг в інноваційному процесі

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

ІІ. Огляд теоретичного матеріалу з теми.

ІІІ. Конспектування окремих питань, що не розглянуті на лекційних заняттях.


7


7


Лекція 7. Аналіз ринкових можливостей та планування інноваційної діяльності

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

ІІ. Огляд теоретичного матеріалу з теми.

ІІІ. Конспектування окремих питань, що не розглянуті на лекційних заняттях.


5


8


Лекція 8. Організаційні форми інноваційної діяльності

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

ІІ. Огляд теоретичного матеріалу з теми.

ІІІ. Конспектування окремих питань, що не розглянуті на лекційних заняттях.


5


9


Лекція 9. Бізнес-планування інноваційного проекту

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

ІІ. Огляд теоретичного матеріалу з теми.

ІІІ. Конспектування окремих питань, що не розглянуті на лекційних заняттях.


7


10


Лекція 10. Мотивація персоналу та стимулювання інноваційної діяльності

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

ІІ. Огляд теоретичного матеріалу з теми.

ІІІ. Конспектування окремих питань, що не розглянуті на лекційних заняттях.


5


 


Разом


55

 

7. Індивідуальні завданняНазва теми


Кількість годин


денне


заочне


1


Тема 1. Теоретичні основи інноваційного розвитку підприємства


2


3


2


Тема 2. Інноваційний потенціал підприємства, його складові та механізм оцінки


2


3


3


Тема 3. Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності. Інформація.


2


3


4


Тема 4. Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності. Фінансування.


2


3


5


Тема 5. Ефективність інноваційної діяльності підприємства


2


3


6


Тема 6. Маркетинг в інноваційному процесі


2


3


7


Тема 7. Аналіз ринкових можливостей та планування інноваційної діяльності


2


3


8


Тема 8 Організаційні форми інноваційної діяльності


2


3


9


Тема 9. Бізнес-планування інноваційного проекту


5


6


10


Тема 10. Мотивація персоналу та стимулювання інноваційної діяльності


2


3


РАЗОМ


23


33

 

Для студентів денної форми навчання – виконання індивідуальних завдань (есе).

Для студентів заочної форми навчання – контрольна робота.

 

8. Методи навчання

 

Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання:

-     розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального матеріалу;

-     пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу;

-     бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять;

-     ілюстрація для розкриття предметів і процесів через їх символічне зображення (малюнки, схеми, графіки);

-     практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні практичних завдань;

-     аналітичний метод – смислового або практичного розкладу цілого на частини з метою вивчення їх суттєвих ознак;

-     індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до загального;

-     дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від загального до окремого, одиничного;

-     проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної ситуації.

 

9. Методи контролю

 

Для здобувачів вищої освіти денної форми: усне опитування на практичних заняттях, захист домашнього завдання, аудиторне розв’язання завдань, тестування (за наявності практичних чи семінарських занять).

Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання: захист контрольної роботи, розв’язання завдань, тестування.

До основних завдань контролю знань належать:

   оцінювання рівня засвоєння здобувачами вищої освіти програмного матеріалу дисципліни;

   інформування здобувачів вищої освіти про якість їх роботи над вивченням дисципліни;

   мотивація здобувачів вищої освіти до систематичної активної роботи протягом семестру;

   аналіз успішності та вплив викладача на процес самостійної роботи здобувачів вищої освіти і ефективність навчального процесу в цілому.

Контроль дозволяє вимірювати й оцінювати здобуті здобувачів вищої освіти у процесі навчання знання, уміння та навички, тому він відіграє важливу роль у забезпеченні належного рівня підготовки фахівців.

Під час вивчення дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» застосовується поточний модульний контроль знань студентів. Підсумкове (завершальне) оцінювання знань здобувачів вищої освіти з дисципліни  здійснюється, згідно з встановленим у ЗНТУ порядком, за 100-бальною шкалою з урахуванням результатів поточного модульного контролю. При цьому загальна 100-бальна шкала оцінювання знань розподіляється так:

-  оцінювання поточної успішності вивчення матеріалу  дисципліни -  0-40 балів;

-  оцінювання результатів виконання модульних завдань -  0-60 балів.

В процесі поточного контролю здійснюється перевірка запам’ятовування та розуміння програмного матеріалу набуття вміння і навичок конкретних розрахунків та обґрунтувань, опрацювання, публічного та письмового викладу (презентації) певних питань дисципліни.

Поточний контроль здійснюється в двох формах:

-        контроль систематичності та активності роботи здобувачів вищої освіти протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни;

-        модульний (проміжний) контроль.

У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, здобувач вищої освіти має право скласти їх індивідуально до останнього практичного заняття за дозволом декана. Порядок такого контролю визначає викладач.

Об'єктом поточного контролю знань здобувачів вищої освіти є:

-  відвідування лекційних та семінарських занять (10 балів);

-  систематичність та активність роботи на семінарських і практичних заняттях (максимальна оцінка - 10 балів);

-  виконання обов’язкового завдання для самостійного опрацювання (максимальна оцінка – 5 балів);

-  виконання одного з вибіркових завдань для самостійного опрацювання (максимальна оцінка – 5 балів);

-  участь в конференціях та олімпіадах (10 балів).

Контроль систематичності та активності роботи здобувача вищої освіти протягом семестру базується на оцінюванні активності та рівня знань здобувачів вищої освіти при обговоренні питань семінарських занять. Шкала оцінювання становить: 0; 5; 10 балів.

Критерії оцінювання: активність здобувачів вищої освіти в обговоренні питань семінарів вимірюється середнім значенням одержаних впродовж семестру оцінок:

-  за середньої оцінки нижче 2,5 здобувач вищої освіти отримує 0 балів;

-  за середньої оцінки в інтервалі 2,6 - 3,9 здобувач вищої освіти отримує 5 балів;

-  за середньої оцінки вище 4,0 здобувач вищої освіти отримує 10 балів.

Результати поточного контролю знань здобувачів вищої освіти вносяться до заліково-екзаменаційної відомості.

Модульний контроль здійснюється у формі контрольних робіт за окремими частинами дисципліни (модулями).

Підсумкове оцінювання знань. Загальна підсумкова оцінка знань з дисципліни складається з суми балів за результати поточного та модульного контролю. До залікової екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати в балах за 100-бальною шкалою, 4-х бальною національною шкалою та за шкалою ECTS.

Форма підсумкового контролю – іспит.

Іспит проводиться за наявності незадовільної оцінки підсумкового модуля або за вибором здобувача вищої освіти.

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при поточному оцінюванні знань (іспит)

 


№ п/п


Поточна навчальна діяльність


Кількість баллів


Робота на лекції


Активна участь у дискусії


Презентація


Практичні заняття


Контрольна робота


Індивідуальне завдання


Разом


Присутність на прак. занятті


Опанування практичними навичками


Тестовий контроль


1


Змістовий модуль 1  

(5 лекцій)


20


10


 


 


 


 


40


30


100


 


Лекція 1.


4


2


 


 


 


 


 


 


6


 


Лекція  2.


4


2


 


 


 


 


 


 


6


 


Лекція  3.


4


2


 


 


 


 


 


 


6


 


Лекція 4.


4


2


 


 


 


 


 


 


6


 


Лекція 5.


4


2


 


 


 


 


 


 


6


 


Контрольна робота


 


 


 


 


 


 


40


 


40


 


Індивідуальне завдання


 


 


 


 


 


 


 


30


30


2


Змістовий

модуль 2 

(54 лекцій)


20


10


 


 


 


 


40


30


100


 


Лекція 6


4


2


 


 


 


 


 


 


6


 


Лекція  7.


4


2


 


 


 


 


 


 


6


 


Лекція  8.


4


2


 


 


 


 


 


 


6


 


Лекція  9.


4


2


 


 


 


 


 


 


6


 


Лекція  10.


4


2


 


 


 


 


 


 


6


 


Контрольна робота


 


 


 


 


 


 


40


 


40


 


Індивідуальне завдання


 


 


 


 


 


 


 


30


30


 


Разом


40


20


14


 


 


 


80


60


200/2=100

 

 

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий модулі.

 

 

 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань (іспит)

 


Поточне тестування та самостійна робота


Сума


Змістовий модуль №1


Змістовий модуль №2


Т1


Т2


Т3


Т4


Т5


Т6


Т7


Т8


Т9


Т10


100


21


1


35


21


1


21


1


23


53


23

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності


Оцінка ECTS


Оцінка за національною шкалою


для екзамену, курсового проекту (роботи), практики


для заліку


90 – 100


А


відмінно 


 

 

зараховано


85-89


В


добре


75-84


С


70-74


D


задовільно


60-69


Е


35-59


FX


незадовільно з можливістю повторного складання


не зараховано з можливістю повторного складання


0-34


F


незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Критерії оцiнки знань студентів за формами контролю з дисципліни "Інновацiйний розвиток підприємства"


Форма контролю


Бальна шкала оцінок знань


90-100

"відмінно»


75-89 "добре"


60-74

"задовiльио"


до 60

"незадовiльно"


I.УCHE ОПИТУВАННЯ


Повнота вiдповiдi


Повна


Повна


Повна


Часткова,

відсутня


Глибина та всебiчнiсть

знань


Достатня


Належна


Задовiлъна


Вiдсутня


Системнiсть та логіка

викладення матерiалу


Систематизоване

, логічне


Логiчне


Вiдсутня


Вiдсутня


Ступiнь ознайомлення з основними нормативно-

правовими актами,

вмiння іх

використовувати при

відповіді


Високий,

використовуєтьс

я при відповіді


Достатнiй,

використо-

вується при

відповіді


Належний,

використовується

при відповіді


Вiдсутнiй


Умiння узагалънення

викладеного матеріалу


Обгpунтовaнi

висновки


Не достатньо

обгрунтовані

висиовки


Частково

обгpунтованi

висновки


Biдcyтнicть

висновюв


Стyпiнь ознайомлення

з зарубiжним дocвiдoм


Ознайомлений,

використовуєтьc

я у відповіді


Ознайомлений., не

вmюристовуcгься у

відповіді


Не ознайомлений


Не ознайомлений


ІІ. ВИРIШЕНИЯ УПРАВЛІНСЬКИХ СИТУАЦIЙ


Наявність розхрахунків


Самостiйнiсть

розрахунюв


Недостатня

самocтiйнiсть

розрахунюв


Здiйснення

розрахунюв з

допомогoю

викладача


Вiдсутня

самоcтiйнiсть

розрaxyнкm


Правильнiсть та

повнота обгpунтування


Правильнi та

повні


Правильнi та

неповні


Частково

правильні та

неповні


Неправильнi та

неповні


Наявнiсть

узагальнених

висновків


Наявнi та

обгpунтовaнi


Наявнi


Наявнi


Вiдсутнi


ІІI. ТЕСТУВАННЯ


Правильнiсть i повнота

відповіді


Повна

правильна


Неповна,

правильна


Неповна


Неповна,

неправильна


Чiткiсть вiдповiдi і

наявність чи вiдсутнiсть виправлень


Чітка


Наявнiсть

незначних

виправлень


Наявнiсть

виправлень


Нечiтка


Наявнiсть помилок


Вiдсутнi


Наявнiсть

незначних

помилок


Значнi помилки


Значнi

помилки


ІУ. НАПИСАННЯ ТВОРЧОЇ ТА ПОШУКОВОЇ РОБОТИ


Самостiйнiсть викладу

матерiалу


Самостiйний

виклад


Самостiйний

виклад


Несамоcтiйний

виклад


Несамостiйний

виклад


Логiчнiсть та

послідовність викладу матеріалу


Логiчний

послiдовний

виклад


Логiчний

виклад,

послiдовнiсть

відсутня


Частково логiчний

виклад,

послiдовнiсть

відсутня


Biдcyтнicть

логічності та послідовності


Вiдповiднiсть змiсту матерiaлv тeмi


Відповідає


Відповідає


Частково відповідає


Не відповідає


Використання нових

літературних джерел


Використовуеться

достатньо


Частково

використовуєгься


Не

використовуєтьcя


Не

використовується


Вiдповiднiсть реферату

вимогам щодо оформлення


Вiдповiдає


Вiдповiдає


Частково

відповідає


Не вiдповiдає


Використання

статистичного матерiалу


Використовується достатньо

повно


Частково

використовуєгьcя


Не

використовуєгьcя


Не

використовується


У. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ


Повнота вiдповiдi


Повна


повна


повна


Часткова,

відсутня


Глибина i всебiчнiсть знань


Достатня


Належна


задовільна


Вiдсутня


Системнiсть та логіка

викладення матерiалу


Систематизоване, логічне


Логiчне


відсутня


Вiдсутня


Ступiнь ознайомлення з основними нормативно-правовими

актами, вмiння ix

використовувати при відповіді


Високий,

використовується при відповіді


Достатнiй,

використовується при вiдповiдi


Налеежний,

використовуєтьcя

при відповіді


Вiдсутнiй


Умiння узагальнення

викладеного матеріалу


Обгpyнгoвaнi

висновки


Не дocтaтньо

обгpyнтoвaнi

висновки


Частково

обгpyнтoванi

висновки


Вiдсутнiсть

висновків


Стyпiнь ознайомлення

з зарубiжним досвiдом


Ознайомлений,

використовується

у відповідях


Ознайомлений, не

використовуеться у вiдповiдях


Не ознайомлений


Не

ознайомлений

 

10. Методичне забезпечення

           1. Робоча програма з дисципліни «Інвестиційний розвиток підприємства» для здобувачів вищої освіти галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 075 «Маркетинг»/ Розробники: Гудзь П.В., Соріна О.О. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.- 18 с.

2. Методичні вказівки до семінарських та практичних занять з курсу «Інноваційний розвиток підприємства» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 075 “Маркетинг” усіх форм навчання/Укл.:  О.О. Соріна, І.А. Нечаєва. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 41 с.

 

11. Рекомендована література

1.   Закон України «Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 р. № 40-IV (з наступними змінами і доповненнями).

2. Череп А.В. Інноваційний менеджмент: Підручник / Череп А.В., Пуліна Т.В., Череп О.Г. – К.: Кондор, 2014. – 452 с.

3. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : Підручник. – Суми : ВТД ?Університетська книга, 2010. – 334 с.

4.   Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми: ВТД „Університетська книга”; К.: Видавничий дім „Княгиня Ольга”, 2005. – 324 с.

5.   Захарченко В.І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки : навч. посіб. / В.І. Захарченко, Н.М. Корсікова, М.М. Меркулов. К.: Центр навчальної літератури, 2012. 448 с.

6. Стадник В.В. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: підручник / В.В. Стадник, М.А. Йохна. Хмельницький: ХНУ, 2011. 332 с.

7.   Антонюк Л.Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: монографія / Л.Л. Антонюк, А.М. Поручник, В.С. Савчук. – К.: КНЕУ, 2003. – 394 с.

8.   Величко В.В. Економіка підприємства : навч. посіб. / В.В. Величко. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 169 с.

9.   Гаман М.В. Державне управління інноваціями: Україна та зарубіжний досвід: Монографія. – К.: Вікторія, 2004. – С. 104 131.

10. Ілляшенко С.М. Менеджмент та маркетинг інновацій: Монографія. Суми., ВТД “Університетська книга”, 2004. – 518 527с.

11. Кузьмін О.Є., Князь С.В., ін. Інвестиційна та інноваційна діяльність: Монографія. – Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 233 с.

12. Статистичний щорічник України за 2013 рр. / За ред. Осауленка О.Г. - К.: Техніка, 2014. – С. 295 305.