Ви є тут

Головна
 • Рижова І.С., Северин К.В. Ресурсозберігаючі будинки як новітня цифрова технологія сучасної архітектури і містобудування. Освіта як чинник формування креативних компетентностей в умовах цифрового суспільства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 27 -28 листопада 2019 р. Запоріжжя ЗНУ, 2919.212 с. С.139-143
 • Рижова І.С. Дизайн як цінність інформаційного суспільства //«Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції» Міжнародна науково-практична конференція 23-24 квітня 2018 року. С. 79-82
 • Рижова Ірина. Нелінійний дизайн ХХІ ст.: проблеми та перспективи розвитку /«Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основи забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23–24 листопада 2017 року / Ред.-упорядник: д.філософ.н., проф. В.Г.Воронкова. - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2017.- С 123-128.
 • Рижова І.С. Дизайнерські концепції як вираження художньо-естетичного і креативно-творчого розвитку іманентних сил та сутності людини// Тиждень науки 2017 р.: щоріч. наук-практ. конфер. викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ 18-21 квітня 2017: тези доповідей. ЗНТУ,2017.
 • Рижова І.С. Цивілізаційні засади дизайну як соціального і культурного феномена //Теоретичні та практичні засади розвитку менеджменту організацій та адміністрування в умовах незалежності України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25 річниці незалежності України та 20-річчю кафедри менеджменту організацій та управління проектами /Ред.упорядн.:д.філос. н., проф. Валентина Воронкова, Регина Андрюкайтене. – Запоріжжя: ЗДІА, - 2016. - С. 151-156
 • Рижова І.С. Сутність і зміст дизайнерських практик [Текст] / І.С. Рижова // Тиждень науки-2016 : щоріч. наук-практ. конф.викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 18-22 квітня 2016: тези доповідей у 5-ти Т. ЗНТУ, 2016. - Т.3. - С.115-117
 • Рижова І.С Дизайнерська творчість як специфічний спосіб самореалізації особистості і вільного освоєння світу [Текст] / І.С. Рижова // Тиждень науки 2015 р.: щоріч. наук-практ. конфер. викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ 13-17 квітня 2015: тези доповідей, в 4-х Т. ЗНТУ, 2015. - Т.З. - С. 100-102
 • Рижова І.С. Актуальні проблеми нелінійного дизайну [Текст ] / І.С.Рижова // Тиждень науки 2014 р.: щоріч. наук-практ. конфер. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 14-18 квітня 2014: тези доповідей, в 5-ти Т. ЗНТУ, 2014. - Т.4. - С. 78-80
 • Рижова І., Корниенко Т.А. Становление и развитие философии дизайна как нового научного направления: теоретико-методологические основания / И.Рыжова Т. Корниенко, // Малышевские чтения: Материалы Всероссийской научной конференции в 2-х т. Т.2. – Старооскольский филиал ФГБОУ ВПО МГРИ-РГГРУ/ ИПК “Киррилица”. – Старый Оскол, 2013. – С. 275-281.
 • Рижова І.С. Постмодерний дизайн як соціокультурний феномен епохи глобалізації / «Сучасне українське суспільство у вимірах глобалізації і євроінтеграції» Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (21-22 березня 2013 р. м. Запоріжжя). С. 114-118
 • Рижова І.С. Теоретичні засади виникнення дизайну // «Концептуальні засади стратегії розвитку сучасного соціуму в умовах глобалізації» Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (22-23 листопада 2012 р. м. Запоріжжя). С. 180-184
 • Рижова І.С. Еволюція дизайну від технократизму до концепції «людського духу» в контексті зміни парадигм цивілізаційного розвитку //Євроінтеграційна політика України в умовах глобалізації. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 21-23 листопада 2011 року / за ред.. д.філос.н., проф.. Воронкової В.Г. – ЗДІА. – Запоріжжя: ЗДІА, 2011. -  С.238-242
 • Рыжова И.С. Национальные особенности и традиции скандинавского дизайна //State and prospects of design development in polytechnic higher learning institutions of Ukraine AFES 2010 (Норвегія, Осло); Р. 15-19
 • Рижова І.С. Cпецифіка дискурсу італійської моделі дизайну як загальновизнаного лідера світового дизайну //State and prospects of design development in polytechnic higher learning institutions of Ukraine AFES 2009 (Париж); Р. 163-171