Ви є тут

Головна

3 курс

Мета: виховання майбутніх високваліфікованих спеціалістів-дизайнерів яке включає в себе оволодіння студентами найбільш загальних принципів проектного мислення, методів творчості, у придбані ними знань і навичок в галузі графічної майстерності і макетування. 

В основу методичноого напрямку покладені принципи взаємозв'язку з виробництвом, науковими і учбовими закладами і виконання певної кількості реальних курсових проектних завдань.

Завдання дисципліни:

-оволодіння категоріями проектної діяльності дизайнера: "проектний образ", "функція", "морфологія", "технологічна форма речі";

-формування, розробка та втілення дизайнерського задуму;

-розвиток проектно-образного мислення;

-засвоєння засобів змісту утворення у дизайн-діяльності;

-подавати проектну ідею з використанням проектних засобів; 

-розглядання та детальне дослідження різноманітних засобів, з яких складається дизайн-діяльність;

-оволодіння правилами складання проектної документації;

-проводити проектно-графічне моделювання за допомогою комп'ютерних програм;

-виконувати пошукові та демонстраційні макети об'єктів проектування з імітацією кольорово-фактурного рішення;

-проводити критичну оцінку(самоаналіз) виконаних проектів;

-розвиток творчої індивідуальності, ініціативи, художнього та естетичного смаку, творчого світогляду та естетичної рефлексії.

знати:

-механізм аналізу та обгрунтування соціально-економічної потреби щодо розробки конкретних дизайн-виробів;

-особливості групи споживачів;

-методологію і принципи здійснення класифікаціїї об'єктів що розробляються;

-методологію формулювання сучасних вимог до побудови дизайн-концепції;

-шляхи розробки комплексних промислових об'єктів;

-методику та практику процесу проектування промислових об'єктів їх морфологію;

-методологію та практику роботи з об'ємними та площинними структурами;

-основи моніторингу ринку та попередніх дизайн-пропозицій щодо перспективних виробів;

-процедуру патентування об'єктів дизайн-проектування.

вміти:

Викладач:Пантус Ніна Михайлівна

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 11,5 Галузь знань 02"Культура і мистецтво" Нормативна
Модулів – 1   Рік підготовки:
Змістових модулів – 5 5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

(назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 390 Спеціальність (професійне спрямування):

022 «Дизайн»

9-й 9-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 7

самостійної роботи студента -16,4

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 14год. 6год.
Практичні, семінарські
98 год. 20год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
230 год. 319год.
Індивідуальні завдання:45год.
Інше: 3 год.
Вид контролю:  захист курсового проекту, іспит

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1/2,3

для заочної форми навчання – 1/15,5

Розподіл балів, які отримують студенти

приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота Підсумкова середньозважена оцінка
Модуль№1

Змістовий

модуль№1

Змістовий

модуль№2

Змістовий

модуль№3

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 100
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100

Т1,Т2...Т9- теми змістових модулів

Приклад за виконання курсового проекту(роботи)

Пояснювальна записка Ілюстративна частина Захист роботи Сума
до 30 до 60 до 10 100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового

проекту(роботи),

практики

для заліку
90-100 А відмінно зараховано
85-89 В добре
75-84 C
70-74 D задовільно
60-69 E
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного  складання
1-34 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Методичне забезпечення

1.Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення [Текст]:ДСТУ 3008-95.-[Чинний від 1996-01-01]-К.: Держспоживстандарт України, 1995.-190с.: табл.-(Національні стандарти України).-Текст нім., англ., фр.,рос.,укр.

2.Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст]: (ГОСТ 7.1:2003, IDT): ДСТУ 7.1:2006.-[Чинний від 2007-07-01].-К.:Держспоживстандарт України, 2007.-48с.: табл.-(Національні стандарти України).-(Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).

3.Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення [Текст]: ДСТУ 3278-95.-[Чинний від 1997-01-01].-К.: Держспоживстандарт України, 1997.-64с.: табл.-(Національний стандарт України).

4.Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять [Текст]: ДСТУ 3321:2003.-[Чинний від 2004-10-01].-К.: Держспоживстандарт України, 2005.-51с.: табл.-(Національний стандарт України).

5.Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення основних понять [Текст]: ДСТУ 3899:2013.-[Чинний від 2014-01-01]-К.:Держспоживстандарт України, 2014.-190с.: табл.-(Національні стандарти України).-Текст нім., англ.,фр.,рос.,укр.

6.Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення основних понять [Текст]: ДСТУ 3944:2000.-[Чинний від 2000-04-01]-К.:Держспоживстандарт України, 1999.-190с.: табл.-(Національний стандарт України).

7.Пояснювальна записка до курсових і дипломних проектів(робіт).Вимоги і правила оформлення [Текст]: СТП 15-11.-[Чинний від 2012-01-01]-Запоріжжя: ЗНТУ, 2012.-32с.: табл.-(Стандарт підприємства).

8.Методичні вказівки до самостійних занять з дисципліни "Проектування" для студентів спеціальності  7.020210 "Дизайн" денної та заочної форм навчання 5 курс [Текст]:/[уклад.О.І.Демиденко] Запорізький національний технічний університет.-Запоріжжя:ЗНТУ, 2007.-32с.: іл.

9.Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Проектування" для студентів спеціальності 7.020210 "Дизайн" денної та заочної форм навчання 5 курс [Текст]:/ [уклад. Н.М.Пантус] Запорізький національний технічний університет.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.-36с.: іл.

Рекомендована література 

Основна

1.Анализ проектных идей и концепций комплексних объектов [Текст]: [Сб. статей]/ Редкол.: А.Л.Дижур, Л.А.Кузьмичев, А.Н.Мельников, В.Ф.Сидоренко(отв.ред.).-М.: ВДНХ, ВНИИТЭ, 1982.-11с. ил. табл. схем. -(Труды ВНИИТЭ, Сер."Техническая эстетика"; вып.35)-Библиогр. в конце статей. Репрогр.

2.Аронов,В.Р. Теоретические концепции зарубежного дизайна [Текст]/ В.Р.Аронов-М.: ВНИИТЭ, 1992.-122с.

3.Валькова, Н.П. Дизайн: очерки теории системного проектирования [Текст]/ [Н.П.Валькова и др.; науч. ред.М.С.Каган]; М-во высш. и сред.спец. образования РСФСР.-Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1983.-183, [2] с.: ил.-Библиогр. в подстроч. примеч.-Б.ц.-ISBN

4.Голобородько,В.М. Вибрані глави проективної ергономіки. Антропоморфний фактор [Текст]: навч. посібн./ В.М.Голобородько .-Харків: ХДАДМ, 2004.-216с.-ISBN 966-8106-07-5.

5.Даниленко, В.Я. Основи дизайну [Текст]: навч. посібник/ В.Я.Даниленко; Ін-т змісту і методів навчання, Харківський художньо-промисловий ін-т.-К.: ІЗМН, 1996.-92с.-ISBN 5-7763-9240-3

6.Даниленко, В.Я. Дизайн [Текст]: підручник/ В.Я.Даниленко.-Харків: ХДАДМ, 2003.-320с. 664 іл.-ISBN 966-8106-01-06.

7.Джонс, Дж.К. Методы проектирования [Текст]:/ Дж.К.Джонс; [пер. с англ. Т.П.Бурмистровой, И.В.Фриденберга]; под ред. В.Ф.Венды, В.М.Мунипова.-[3-е изд. доп.].-М., Мир, 1986.-326с. ил.-Б.ц.-Загл. 1-го изд. Инженерное и художественное проектирование.-ISBN

8.Иванов, В.Н. Экология и автомобилизация [Текст]/ В.Н.Иванов, В.К.Сторчевус, В.С.Доброхотов В.С.-К.: Будывельник, 1983.-178с.-ISBN

9.Квасов, А.С. Основы художественного конструирования промышленных изделий [Текст]: учеб. пособ./ А.С.Квасов.-М.:Гардарики, 2006-95с.-ISBN 5-8297-0264-9: 189р.

10.

Допоміжна

1.