Ви є тут

Головна

Прізвище: Корольков

Ім'я: Владислав

По батькові: Васильович

 

Посада: декан факультету економіки та управління.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Вчене звання: доцент

URL авторського профілю в Google scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=TRHTPqIAAAAJ&hl=uk

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-3593-8512

ID НБУВ: 1257663

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут, рік закінчення – 1975, кваліфікація за дипломом – «інженер конструктор-технолог радіоелектронної апаратури».
 • Московський економіко статистичний інститут, аспірантура, рік закінчення – 1994, спеціальність за дипломом – 08.00.13 економіко-математичні методи».
 
 
 
 
 
Дисертації:
 
Дисертація на здобуття ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.13 - Економіко-математичні методи
 
 
 
Тема дисертації: «Дослідження та розробка системи економіко-математичних моделей діалогового управління на нижньому рівні підприємства (на прикладі приладобудівних підприємств України)»
 
 
 
Рік захисту: 1996, Московський економіко-статистичний інститут
 
 
Рік ностріфікації: 2003, Інститут економічного прогнозування НАН України, 08.03.02 - економіко-математичне моделювання
 
 

Наукові інтереси:

 

 1. Економіко математичне моделювання розвитку економічних систем;
 2. Економіка знань
 3. Інформаційні системи і технології в економіці.

 

Найбільш вагомі наукові праці:

Колективні монографії:

1. Корольков В.В. Застосування теорії Лаффера для оптимізації ставки соціальних податків і рівня заробітної плати в Україні / Сталий розвиток — ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2017: колективна монографія / Аверіхіна Т.В., Адамець Т.П., Андерсон Н.В. [та ін.]; НТУУ ― Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського; Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук.ред. проф. Хлобистова Є.В. — Київ, 2017. — 530с.

2. Корольков В.В. Прогнозування структурних зрушень трудового потенціалу // Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: проблеми, пріоритети, механізми реалізації: монографія /монографія / За ред.проф. П.В.Гудзя. –Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 171с. / Гудзь П.В., Пуліна Т.В., Корольков В.В. і ін.

3. Корольков В.В. Когнітівні аспекти зростання заннєвої складової у виробничої функції // В.Корольков, К.Литвин/ Моделювання складних систем: Монографія  / За заг.ред. Соловйова В.М. – Черкаси: Видавець Третяков О.М., 2015. – 352 с.

4. Корольков В.В. Енергетична складова як важіль економічного впливу на розвиток територіального угрупування // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2015 [Колективна монографія] [Акулов-Муратов В.В., політехнічний інститут»; Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного Алимов О.М., Андерсон В.М., Андрєєва Н.М. , Корольков В.В. та ін.] / НАН України, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»; НТТУ «Київський простору НАН України; Інститут економіко-правових досліджень НАН України; Вища економіко-гуманітарна школа; Міжнародна асоціація сталого розвитку / за наук.ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси, 2015. – 538 с. (c.289-295)

5. Корольков В.В. Прогнозування рівня економічної безпеки на основі модифікованої моделі Солоу / Економічна безпека держави: стратегія, енергетика, інформаційні технології: монографія / [Корольков В.В., Мунтян В.І., Прокопенко О.В., Петрушенко М.М. та ін.]; за наук. ред. д.т.н., проф. Лук’яненко С.О., к.е.н., доц.. Караєвої Н.В. – К. : Видавництво ООО «Юрка Любченка», 2014. – 468 с. (п.3.2, С.300-308)

6. Корольков В.В. Трудові ресурси як активна складова в моделях сталого розвитку / Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі колективна монографія [Аверкіна М.Ф., Андрєєва Н.М., Балджи М.Д., Векліч О.О., Корольков В.В. та ін..] / НАН України, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»; НТТУ «Київський політехнічний інститут»; Вища економіко-гуманітарна школа; Міжнародна асоціація сталого розвитку / за наук.ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – 540 с.(с.404-412)

7. Корольков В.В. Загроза демографічної катастрофи в Україні / Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід: колективна монографія / за науковою редакцією д.е.н., професора Хлобистова Є.В/ - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – 642с.(с.164-171)

8. Корольков В.В. Імітаційна модель структурних зрушень трудових ресурсів / Сучасні концепції прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем: Монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка.-Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2013.-556 с. (с.297-308)

9. Корольков В.В.Епоха сукупної факторної продуктивності в реконструкції моделі виробничої функції / Сучасні проблеми прогнозування соціально-економічних процесів: концепції, моделі, прикладні аспекти: Монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В.Захарченка. Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2012. – 564с. (С.245-258).

10. Корольков В.В. Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика / [Андерсон В.М., Андрєєва Н.М., Алимов О.М. та ін.]; За науковою редакцією д.е.н., проф. Хлобистова Є.В. / ДУ “ІЕПСР НАН України”, ІПРЕЕД НАН України, СумДУ, НДІ СРП. – Сімферополь: ВД “АРІАЛ”, 2011. – 464 с. (с. 385-394).

11. Корольков В.В. Прогнозування соціально економічних процесів: сучасні підходи та перспективи. (1.16. Продуктивність праці як інтегрований фактор розвитку економічних систем, заснованих на знаннях)// Прогнозування соціально економічних процесів: сучасні підходи та перспективи. Монографія / Під ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченко. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2011. – 436с. (с.198-210).

12. Корольков В.В. Экономическая безопасность государства и интеграционные формы ее обеспечения // Киев, ЗНАНИЯ УКРАИНЫ, 2007, с.81-88, с.167-176.

13. Корольков В.В. Еволюция на съвременния маркетинг // Академично издателство “Ценов”-Свищов, 2003. с.259-274.

 

Навчальні посібники:

1.                Корольков В.В. Глава 10 Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво // Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник / За ред. С.В. Фомішина – Херсон: Олді-плюс, 2013. – 416 с.

2.                Міжнародна економіка: Навчальний посібник / С.В.Фомішин, А.В.Рибчук, А.П.Румянцев, П.В.Гудзь та ін.; За ред. С.В.Фомішина – Львів:, Новий Світ – 2000. – 2011. – 446с. (Розділ 3, Глава 8 с.185-202).

3.                Менеджмент: Ситуаційні вправи: Навч.посіб./Упоряд.: О.І.Сидоренко, П.С.Редько. – К.:Навч.-метод.центр „Консорціум із удоскон.менеджмент-освіти в Україні”, 2004.

 

4.                Менеджмент: Методичні вказівки до ситуаційних вправ: Навч. посіб./ Упоряд. О.І.Сидоренко. – К.: Консорціум, 2004. – 600 с.

 

Статті у фахових виданнях:

 

1.        Корольков В.В. Впровадження концепції безперервного вдосконалення як форма реалізації потенціалу знань людського капіталу [Текст] / В.Корольков, О. Березовська, К.Литвин / Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2018. – No 10  (262).–270с. –с.85-104

2.        Корольков В.В.  Впровадження концепції безперервного вдосконалення на прикладі промислового підприємства [Текст] / В.В. Корольков, О.В. Березовська // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2018. – No 9 (261). -208с. – с.84-96

3.        Корольков В.В. Удосконалення механізму стимулювання торговельно-оперативного персоналу мережі Сільпо [Текст] / В.В.Корольков, О.Ю. Ткачук, М.К. Корогод // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2018. – No 9  (261).–240с. –с.84-102

4.        Корольков В.В. Інтелектуалізація інтернет-середовища та новий інструментарій для дослідження споживчого попиту [Текст]/ В.Корольков, К.Литвин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка, серія: Логістика, Видавництво Львівської політехніки, Львів, 2018, №892. - с.127-133

5.        Корольков В.В. Моделювання наслідків інституційних змін в адмініструванні  соціальних внесків в Україні [Текст] / В.Корольков, О.Баранник // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2017. – No 9  (251).–208с. –с.84-96

6.        Корольков В.В. Формування стратегії розвитку проектно–конструкторського підприємства в умовах нестабільності економіки України [Текст] / В.Корольков, А.Бренер // Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, випуск 19, 2017. –с.144-149

7.        Корольков В.В. Прогнозування економічного розвитку регіону з використанням фактору технічного прогресу [Текст] / В.В. Корольков // Держава та регіони / Серія: Економіка та підприємництво, №3 (72). -  2013р., (с.50-57)

    8.                Корольков В.В. Технологічна домінанта забезпечення розвитку економіки, заснованої на знаннях: еволюція моделі виробничої функції // Економіка і прогнозування, науковий журнал – Київ: Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2011, №1 (с.131-143). Завантажити видання: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ep/2011_1/9_Korolkov.pdf

9.                Корольков В.В. Дослідження ґенези становлення моделі виробничої функції на різних історичних етапах // Економічні науки. Серія “Економічна теорія та економічна історія” Збірник наукових праць, Луцького національного технічного університету. – Випуск 7 (28), Частина 1, Луцьк, 2010 – 414с. (с.401-413). Завантажити видання: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_etei/2010_7_1/35.pdf

10.                Корольков В.В. Новая парадигма экономического роста в условиях интернационализации // “ECONOMIC GROWTH IN CONDITIONS OF INTERNATIONALIZATION”. Fourth Edition of International Scientific Conference (3-4 september, 2009). – Chisinau, 2009. – 506p. ( P.32-42).

11.                Корольков В.В. Особенности учета фактора технического прогресса в производственной функции // Економіка і прогнозування, науковий журнал – Київ: Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2009, №2 (с.97-110).

12.                Корольков В.В. Науково-технологічна євро інтеграція України, як стратегія розвитку ринку високих технологій // Економічні науки. Серія “Економічна теорія та економічна історія” Збірник наукових праць, Випуск 6 (23), Частина 1, Луцьк, 2009 – 460с. (с.355-370). Завантажити видання: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_etei/2009_6_1/34.pdf

 

 

 

Отримано патент на корисну модель

 • Корольков В.В., Тиховська Т.М., Іванов М.М. Патент на корисну модель №51878 Система моделювання процесів керування наукоємним підприємством. 10.08.2010 // Бюлетень промислової власності №15. – 2010р.

 

 

Рік початку діяльності в університеті: 1996.

Дисципліни, які викладає:

 • Інформаційні системи та економіко-математичне моделювання управлінських процесів;
 • Технології публічного адміністрування;
 • Економіко-математичне моделювання світо господарських процесів;
 • Інформаційні ресурси та сервіси публічного адміністрування;
 • Інтелектуальна власність.

 

Основні мови спілкування: українська, російська, англійська.

Контакти:

адреса: 69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64.
тел.: 764-34-16, 769-84-07
e-mail: vkorolkov@gmail.com