Ви є тут

Головна

Прізвище: Щербина
Ім'я: Сергій
По батькові: Степанович
Громадянство: Україна
Посада: доцент кафедри соціальної роботи та психології НУ "ЗП"
Участь у роботі рад і державних структур: не приймаю
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук 
Вчене звання: доцент
Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-9211-1773
Освіта: вища
Запорізький державний університет, історичний факультет, 1994,  спеціальність за дипломом – «Історія», кваліфікація за дипломом – «Історик. Викладач історії та суспільствознавства»
Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», факультет управління, 2005, спеціальність за дипломом – 8.000009 «Управління навчальними закладами», кваліфікація за дипломом – «керівник навчального закладу та його підрозділів»
Дисертації:
Кандидатська дисертація зі спеціальності – 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»:
«Генеза політичних еліт в Україні: сутність, структура, особливості», рік захисту – 2011, Класичний приватний університет
Наукові інтереси:
Соціальні технології  
Соціальна реабілітація 
Соціальна політика 
Галузеві соціології
 
Дисципліни, які викладає:
  • Соціальне забезпечення населення
  • Методика соціальних досліджень
  • Актуальні проблеми соціальної роботи
  • Геронтологія
  • Теорія і практика управління соціальними закладами
  • Виробнича практика
  • Система соціального забезпечення на регіональному рівні
  • Міждисциплінарна курсова робота
  • Соціальна реклама та PR в соціальній сфері
  • Соціологія освіти
Всього наукових праць: 51, з них  колективних монографій – 1, навчальних посібників у співавторстві – 1.
Наукові роботи (публікації) 2017-2020 рр.:
Основні наукові роботи (публікації):
• Щербина С.С. PR-технології в структурі соціально-політичного маркетингу [Текст] / О.А. Агарков, С.С. Щербина // Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / редкол.: Я.В. Зоська (гол. ред.) та ін. – Запоріжжя: КПУ, 2018. – Вип. 79. – C. 79 – 86. (фахове видання)
• Shcherbyna S. A social services customers’ socio-psychological characteristics [Техt] / G. Barshatska, S. Shcherbyna // Scientific journal innovative solutions in modern science. – Dubai, 2019. – No. 2(29). – P. 107 – 123.
• Shcherbyna S. The role of social policy of Ukraine in the social state formation [Техt] / S. Shcherbyna // Proceedings of XXXХV Internationalscientific conference – World achievements. Morrisville, Lulu Press., 2019. – P. 117 – 122.
• Щербина С.С. Соціальна реадаптація учасників ато: оцінка потреб і якості соціальних послуг [Текст] / С.С. Щербина // Релігія та Соціум: Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. - № 4 (20). – С. 52 – 59. (Фахове видання, Index Copernicus)
• Щербина С. Використання інтерактивних методів навчання у формуванні професіоналізму соціального працівника [Текст] // Соціальна робота: виклики сьогодення: Збірник наукових праць за матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції / Г. Баршацька, В. Попович, С. Щербина // за заг.ред. В.А. Поліщук, С.М. Калаур, Г.І. Слозанської – Тернопіль: ТНПУ імені В. Гнатюка, 2019. – С. 69 – 74.
• Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання за спеціальності: 054 – Соціологія» [Текст] / Укл.: С.С. Щербина. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 36 с. 
• Конспект лекцій з дисципліни «Історія соціології та соціологічних вчень» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання за спеціальності: 054 – Соціологія» [Текст] / Укл.: С.С. Щербина. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 48 с.
• Конспект лекцій з дисципліни «Самоменеджмент особистості» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання за спеціальності: 054 – Соціологія» [Текст] / Укл.: С.С. Щербина. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 32 с.
• Щербина С.С. Структура політичної еліти в сучасному українському суспільстві [Текст] / С.С. Щербина // Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / редкол.: Я.В. Зоська (гол. ред.) та ін. Запоріжжя: КПУ, 2019. Вип. 83. C. 210 – 215. (фахове видання)
• Щербина С.С. Використання політичної реклами у процесі інформаційних війн: соціологічний аспект [Текст] / А.Г. Стадник, С.С. Щербина // Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / редкол.: Е.Г. Позднякова-Кирбят'єва (гол. ред.) та ін.  Запоріжжя: Гельветика, 2020. Вип. 85. C. 32 – 43. (Фахове видання, Index Copernicus)
• Shcherbyna, S. CHILDREN’S RIGHTS OMBUDSMAN: EXPERIENCE OF UKRAINE AND FOREIGN COUNTRIES [Техt] / Oksana Nadybska, Hanna Fedotova, Serhii Shcherbyna, Yulia Chornous, Iryna Basysta // Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Volume 23, Issue 3, 2020 P.1 – 6. (SCOPUS)
• Shcherbina, S. SOCIAL WORKERS STRESS MANAGEMENT BY COMMUNICATIVE TOOLS [Техt] / V. Popovych, V. Dudaryov, S. Shcherbina // Regionálna revue / Regional Revue ISSN 2644 – 4941, no.1, vol 1 / 2020, P.99 – 106.
• Shcherbina, S. PROFESSIONAL ESTABLISHMENT OF SOCIAL INSTITUTE EMPLOYEES [Техt] / J. Holonič, V. Popovych, S. Shcherbina // Regionálna revue / Regional Revue ISSN 2644 – 4941 no.1, vol 1 / 2020, P.149 – 155.
• Shcherbina, S. Features of Hospice Management as an Institution in the Social Sphere in Ukraine: Regional Aspect / J. Holonic, V. Popovych, M. Mackinova, S. Shcherbina, V. Dudaryov, V. Khymynets/ Clinical Social Work and Health Intervention. ISSN 2076-9741/ONLINE, Vol. 11, No. 3, 2020, P. 29 – 34. (WEB OF SCIENCE)
 
Монографії:
• Теоретичні та практичні основи соціальної роботи: монографія [Текст] // Г.Ю. Баршацька, В.В. Дударьов, В.О. Коваль, В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна, В.М. Попович (керівник авт. кол.), О.О. Турба, С.С. Щербина / Запоріжжя: ЗНТУ, 2020. 130 с. (підрозділ у науковій монографії).
Навчальні посібники та підручники:
Управління соціальними процесами: навчальний посібник [Текст] // О.А. Агарков (керівник авт. кол.), Г.Ю. Баршацька, В.В. Кузьмін, В.М. Попович, О.О. Турба, С.С. Щербина - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 217 с.
Участь у конференціях:
• Щербина, С.С. Генеза політичних еліт в Україні: час спливає [Електронний ресурс] / С.С. Щербина // Проблеми формування громадянського суспільства в Україні: матер. Всеук. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 12 квіт. 2018 р.). – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. – С. 315 – 318
• Щербина, С.С. Формування здорового способу життя серед молоді: правовий аспект [Електронний ресурс] / С. С. Щербина // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 2493-2495 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана. 
• Щербина, С.С. Аналіз системи соціального захисту в Україні [Текст] / С.С. Щербина // Суспільство і особливості у сучасному комунікаційному дискурсі : матеріали Всеукраїнської наук.- практ. конф., 9 – 10 квітня 2018 р.: тези доп. / редкол.: В. Л. Погребна, Н.В.Островська, І.Ю. Тонкіх та ін. (відпов. ред.) – Д : ЛІРА, 2018. – С. 520 – 522.
• Щербина С.С. Поняття «соціальне партнерство» в суспільній науковій думці [Текст] / С.С. Щербина // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 17», тези доп. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. – С.179 – 183.
• Щербина С.С. Державна політика у сфері соціального захисту учасників бойових дій [Текст] / С.С. Щербина // Вплив суспільних наук на процес розвитку суспільства: можливе та реальне: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 1–2 березня 2019 р.: тези доп. / відпов. ред.: А. Д. Прядко – К.: ГО “Київська наукова суспільнознавча організація”, 2019 – С. 48 – 50.
• Щербина, С.С. Типи елітогенезу: циркуляція  [Електронний ресурс] / С.С. Щербина // Українське суспільство в контексті правових побудов: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 12 квіт. 2019 р.). – Дніпро: Дніпропетровський держ. ун-т внутр справ, 2019. – С. 103 – 108.
• Щербина С.С. Дистанційні форми консультування в соціальній роботі [Електронний ресурс] / С.С. Щербина // Тиждень науки-2019. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково – практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 86 – 87. – 1 електрон. опт. диск (DVD–ROM). – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-230-3.
• Щербина С.С. Аналіз державної соціальної політики [Текст] / Г.Ю. Баршацька, С.С. Щербина // Суспільні науки: історія, сучасність, майбутнє: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 3–4 травня 2019 року). – К.: ГО “Київська наукова суспільнознавча організація”, 2019 – С. 18 – 21.
• Щербина С.С. Типи елітогенезу: циркуляція, зміна, трансформація [Текст] / С.С. Щербина // Соціологія та соціальна робота в умовах національних та регіональних викликів: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. І.В. Козубовської, Ф.Ф. Шандора. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2019. С. 113 – 115.
• Щербина, С.С. Напрямки розробки ефективного мотиваційного механізму діяльності ДТЕК Запорізька ТЕС [Текст] / К.С. Красуля, С.С. Щербина // Суспільство і особливості у сучасному комунікаційному дискурсі : матеріали ІІ Всеукраїнської наук.- практ. конф., 9 – 10 квітня 2020 р.: тези доп. / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. С. 386 – 389.
• Щербина С.С. Модель дистанційного центру консультативної допомоги в соціальній роботі (за допомогою мережі Інтернет). Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс]. Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 81 – 82. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана.  ISBN 978-617-529-270-9.
• Щербина, С.С. Інформаційна війна РФ проти України: як гарячі теми перетворюються на зброю / В.О. Таран, С.С. Щербина // «Глобалізаційні виклики сучасності»: матер. регіонального науково-практичного семінару (м. Дніпро, 17 серпня 2020 р.). – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. – С. 205 – 208
• Щербина, С. Сучасні соціально-ціннісні орієнтації державного управління / В. Дударьов, С. Щербина / Надання соціальних послуг в умовах децентралізації: проблеми та перспективи: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. О. Бартош, С. Литвинової, В. Панка, Ф. Шандора. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2020. С. 105 – 106.
 
Відзнаки та нагороди:
Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації(Наказ облУОН від 26.09.2002 № 273)
Подяка Енергодарського багатопрофільного ліцею Енергодарської міської ради Запорізької області(Наказ № 125 від 30.05.2006 р.)
Почесна грамота Енергодарського інституту державного та муніципального управління Гуманітарного університету «Запорізький інститут державного та муніципального управління»(Наказ № 157 від 01.10.2007 р.)
Нагрудний знак «Кращий працівник» виконавчого комітету Енергодарської міської ради(Рішення №194 від 14.07.2011 р.)
Почесна грамота Класичного приватного університету(Розпорядження № 112 від 04.12.2014 р.)
Почесна грамота Енергодарського інституту державного та муніципального управління імені Р.Г.Хеноха «Класичного приватного університету»(Наказ № 97 від 02.09.2015 р.)
Рік початку діяльності в університеті: 2017
Мови спілкування: українська (володію вільно), російська (володію вільно), англійська (читаю, можу розмовляти).
Контакти:
адреса кафедри: вул. Тургенєва, 39, м.Запоріжжя 
[для поштових відправлень: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063]
аудиторія (кабінет): 485 (корпус №4)
тел.: +38(061)7698570