Ви є тут

Головна
Прізвище: Турба
 
Ім'я: Оксана
 
По батькові: Олексіївна
 
Посада: доцент кафедри соціальної роботи Запорізького національного технічного університету
 
Участь у роботі рад і державних структур: не приймаю
 
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук 
 
Вчене звання: доцент
 
 
Освіта: вища
Запорізька державна інженерна академія, факультет економіки та управління, кафедра адміністративного менеджменту, диплом з відзнакою, 2004,  спеціальність за дипломом 7.050201 «Менеджмент організацій», спеціалізація за дипломом «Менеджмент персоналу», кваліфікація за дипломом - менеджер-економіст.
Класичний приватний університет, інститут управління, кафедра соціології та соціальної роботи, диплом 2010, за спеціальність за дипломом 7.040202 «Соціологія, соціальна робота», кваліфікація за дипломом -  соціолог, соціальний працівник. 
 
Дисертації:
 
Кандидатська дисертація зі спеціальності – 22.00.01 «Теорія та історія соціології»
«Соціально-типізуючі та індивідуалізуючи чинники міжперсональної взаємодії», рік захисту – 2011, Класичний приватний університет
Наукові інтереси:
Впровадження інноваційних технологій соціальної психології в практиці суспільного життя сучасної України
Реалізація сучасних  соціологічних  теорій для поліпшення якісних показників життя людини в умовах глобалізації і інтеграційних процесів 
Проблеми міжособистісних взаємин у студентських колективах та механізми впливу соціального середовища на міжперсональну взаємодію
 
Дисципліни, які викладає:
  • Практикум по спеціальності (тренінги)
  • Навчальний практикум
  • Психологія особистості
  • Виробнича практика (Педагогічна практика)
  • Практикум по спеціальності (тренінги)
 
Основні наукові роботи (публікації):
 
Всього наукових праць: 71, навчальних посібників у співавторстві – 8.
 
Турба О.О. Соціологічні аспекти забезпечення якісних показників навчання студентів / Турба О.О. // Гуманітарний вісник ЗДІА: зб. наук. праць [Текст]  / ред. В. Г. Воронкова; ЗДІА. – Запоріжжя: ЗДІА, 2008.  Вип. 35. – С. 190-197.
Турба О.О. Особа у найближчому соціальному оточенні. Стаття I / Турба О.О. // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та  практики:   міжвузівський   зб.   наук.  праць [Текст]   /   Класич. приват. ун–т.  – Запоріжжя: КПУ. – 2009. – Вип. 43. – С. 241-251.
Турба О.О.  Структура і форми міжперсональної взаємодії /Турба О.О. //Нова парадигма:  філософія, політологія, соціологія: журн. наук. праць [Текст]   / нац. пед. ун-т. ім. М.П.Драгаманова, ТО «Нова парадигма». – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгаманова., 2009. – Вип. 90. – С. 177-192.                                
Турба О.О.  Особа у найближчому соціальному оточенні. Стаття II / Турба О.О.  // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії  та практики: зб. наук. праць [Текст]   / Класич. приват. ун–т. – Запоріжжя: КПУ. – 2010. – Вип.  44. – С. 275-286.                                       
Турба О.О. Загальні механізми впливу соціального середовища на міжперсональну взаємодію / Турба О.О. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: наук. зб.   Академії праці та соціальних відносин ФПУ [Текст] / К. : 2010. –  № 2. – С. 231-247. 
Турба О.О. Міжперсональна взаємодія у ґрупах  молоді, яка навчається. Частина I /Турба О.О. //  Грані: наук.-теорет. і громад.-політ. альм. [Текст]  / Дніпропетр. нац. ун-т. ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. регіон. ін.-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, центр соц. – політ. дослідж. – Д.: Грані, 2010. - №4 (72). – С. 91-96.  
Турба О.О. Міжперсональна взаємодія у ґрупах молоді, яка навчається. Частина II / Турба О.О. // Грані: наук.-теорет. і громад.-політ. альм. [Текст]  / Дніпропетр. нац. ун-т. ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. регіон. ін.-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, центр соц. – політ. дослідж. – Д.: Грані, 2010. - №5 (73). – С.103-106. 
Турба О.О. Міжперсональна взаємодія у студентських колективах / Турба О.О. //  Гуманітарний вісник ЗДІА : зб. наук. праць [Текст] / ред. В. Г. Воронкова; ЗДІА. – Запоріжжя: ЗДІА, 2010.  Вип. 40. – С. 111-123. 
Турба О.О. Проблеми міжособистісних взаємин у групах молоді, яка навчається / Турба О.О.//  Становлення цінностей у психологічному вимірі соціального буття особистості. Соціальна мужність як цінність / Матеріали міжнародної  конференції 3-4 червня 2010 р. – Львів-Кам’янець-Подільський [Текст] / За ред. С.Д. Максименка, Л.В. Романюк, Л.А. Онуфрієвої; – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – (С.  164-165). Укр., рос., англ.
Турба О.О. Щодо соціологічного взаємодії у навчальних колективах аспекту міжнародної взаємодії у навчальних колективах / Турба О.О. // Вдосконалення методології соціального пізнання, змісту та методики викладання філософських дисциплін на гуманітарних факультетах ВНЗ. Матер. міжнародної наук. – теорет. конф. 21-22 квітня 2011 р.  [Текст]  /   Київ – Запоріжжя: КСК – Альянс, 2011. С. 93-94. 
Турба О.О. Урахування міжперсональної взаємодії   .в студентських групах/ Турба О.О. // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики: зб. наук. праць [Текст]  / Класич. приват. ун–т. – Запоріжжя: КПУ. – 2011. – Вип. 51. – С. 280-286.  
Турба О.О. Соціально-трудові відносини: структурно-елементний та суб’єктний виміри / Турба О.О. // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво [Текст]  / Запоріжжя: КПУ. – 2013. - № 6. – С. 76-82.  
Турба О.О. Протекціонізм та вільна торгівля як альтернативи зовнішньоекономічних курсів на сучасному етапі / Турба О.О. // Збірник наукових праць ДонДУУ: «Розвиток економічних методів управління національною економікою та економікою підприємства»: Серія «Економіка» [Текст]  /  Т. XIV, вип. 274. – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – С. 302-313.    
Турба О.О.  Ресурсні складники інноваційної діяльності: стратегічні напрямки планування / Турба О.О. // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. [Текст]  / Запоріжжя: КПУ. –  2014. - №2(77) – С.158-163. 
Турба О.О. Стратегічне управління підприємством в сучасних умовах: історично-технологічні засади / Турба О.О. // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Економіка : наук. журн. [Текст]  / Дніпропетр. нац. ун-т. ім. Олеся Гончара. – Дн-к :, 2014. Випуск 8 (3) -  № 10/1 Т. 22. С.151-158.   Укр., рос., англ.   
Турба О.О.   Сучасні проблеми модернізації та структурних трансформацій економіки України і регіонів / Турба О.О.// Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація мікро- та макроекономічних процесів національної економіки на сучасному етапі: м. Запоріжжя, 11 листопада 2015 р. // Класичний приватний університет. -  Запоріжжя: КПУ, 2015. – 725 с. (С. 244 -246).
Турба О.О.   Врахування зарубіжного досвіду  з  підвищення ролі засобів масової інформації у євроінтеграційних процесах /  Турба О.О.//  Економіка і менеджмент 2016: Перспективи інтеграції та інноваційного розвитку. Зб. наук. пр. Міжнародної науково-практичної конференції, 14 – 15 квіт. 2016 р.: у 9 т. – Дн-ськ: Том 4: Проблемні аспекти і  перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – 2016. – 115 с. (С. 72 – 75). 
Турба О.О. Социальные аспекты управления предприятием: теория и практика / Економіка і менеджмент 2017: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 березня 2017 р. в 11 т. – Дніпро: Том 8: Соціальні аспекти управління підприємством: теорія і практика – 2017. - 112 с. (С. 85 – 88).                                                          
Турба О.О. Управління соціальними процесами [Текст]: навч. посіб. / О.А. Агарков, Г.Ю. Баршацька, В.В. Дударьов, В.О. Коваль, В.В. Кузьмін, В.М. Попович; керівник авт. кол. О. А. Агарков; Запор. нац. техн. ун-т  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 217 с.
Участь у конференціях:
Турба О.О. Проблеми міжособистісних взаємин у групах молоді, яка навчається. Становлення цінностей у психологічному вимірі соціального буття особистості. Соціальна мужність як цінність / Матеріали міжнародної  конференції 3-4 червня 2010 р. – Львів-Кам’янець-Подільський [Текст] / За ред. С.Д. Максименка, Л.В. Романюк, Л.А. Онуфрієвої; – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – (С.  164-165). Укр., рос., англ.
Турба О.О. Роль особистості стосовно проблеми виходу сучасного суспільства з кризи Матеріали  XVII наук.-техн. конф. студен-тів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА «Теорія і практика ефективного управління». Том V (ч. 1) [Текст] / Запоріж. держ. інж. акад. 17-20 квітня 2012 р.,  Запоріжжя: – ЗДІА, 2012. – 158 с. - С. 9.  
Турба О.О. Роль соціально-трудових відносин на сучасному етапі / Збірник праць учасників XIX квітневої науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів та викладачів ЗДІА.  Том IV [Текст]  / /  Запоріжжя: – ЗДІА. – 2014. – С. 22.  
Турба О.О. Перспективи освіти молоді за кордоном / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Україна-Польща: Діалог культур в контексті євроінтеграції». [Текст]  Том 2. / Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя: ЗДІА, 2014. – С. 88-90.
Турба О.О. ЗМІ як форма міжкультурної комунікації / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Україна-Польща: Діалог культур в контексті євроінтеграції». [Текст]  Том 2. / Запоріз. державна. інж. акад. – Запоріжжя: ЗДІА, 2014. – С. 152-154.                                   
Турба О.О. Сучасні проблеми модернізації та структурних трансформацій економіки України і регіонів / Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація мікро- та макроекономічних процесів національної економіки на сучасному етапі: м. Запоріжжя, 11 листопада 2015 р. // Класичний приватний університет. -  Запоріжжя: КПУ, 2015. – 725 с. (С. 244 -246).   
Турба О.О. Врахування зарубіжного досвіду  з  підвищення ролі засобів масової інформації у євроінтеграційних процесах / Економіка і менеджмент 2016: Перспективи інтеграції та інноваційного розвитку. Зб. наук. пр. Міжнародної науково-практичної конференції, 14 – 15 квіт. 2016 р.: у 9 т. – Дн-ськ: Том 4: Проблемні аспекти і  перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – 2016. – 115 с. (С. 72 – 75).             
Турба О.О. Перспективи розвитку студентської преси в Україні / Збірник праць учасників XXI квітневої науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів та викладачів ЗДІА.  (22-24 квітня 2016). Том IV [Текст]  //  Запоріжжя: – ЗДІА. – 2016. – 213 с. – (С. 42-43).                             
Турба О.О. Социальные аспекты управления предприятием: теория и практика / Економіка і менеджмент 2017: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 березня 2017 р. в 11 т. – Дніпро: Том 8: Соціальні аспекти управління підприємством: теорія і практика – 2017. - 112 с. (С. 85 – 88).            
Турба О.О. Сучасні соціологічні теорії / Суспільні науки: нові питання: Матеріали XIII міжнародної науково-практичної конференції  – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 132 с. (С.67-70).                                     
Турба О.О. Технології соціальної роботи з дезадаптовними дітьми та підлітками / Турба О.О., Колесник В.В./ Суспільні науки в Україні та світі: Матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2017. – 212 с. (С. 94-97)). 
Турба О.О. Групи ризику в соціальній роботі: нові тенденції сучасності / Турба О.О., Колісниченко А.В./ Суспільні науки в Україні та світі: Матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2017. – 212 с. (С. 97-100) 
Турба О.О. Соціально-правовий захист дітей, шо постраждали від насильства / Турба О.О., Мироненко К.В./ Суспільні науки в Україні та світі: Матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2017. – 212 с. (С. 104-107) 
Турба О.О. Соціальна робота як професія: актуальність серед молоді / Турба О.О., Яхіна А.С./  Суспільні науки в Україні та світі: Матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2017. – 212 с. (С. 115-117) 
Турба О.О. Про роль соціального фактора в модернізації економіки пострадянських країн / Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: збірник праць Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9-10 квітня 2018 р. Секція 9. Інноваційні практики в соціальній роботі. – Дніпро: Ліра, 2018.- 582 с. (С. 518-520)
Турба О.О. Актуальні напрямки соціальної роботи в сучасній Україні / Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.(2491-2492).
Турба О.О. Демографічна криза в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток / ТурбаО.О., Купа О.О./ Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.(2495-2496).
Тurba O.O. «Universum View 9» « ABOUT T HE ROLE OF A SOCI AL FACTOR I N M ODERNI ZATI ON OF THE ECONOMY OF POST-GOVE RNME NTAL COUNTRIES» .– Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 9» м.Чернигів 8 грудня 2018.– Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – 149 с. (138-141).
• Турба О.О. Управління соціальними процесами: навчальний посібник /О.А. Агарков та кол. / - Запоріжжя: ЗНТУ,2018. – 217 с.
• Турба О.О. Арттерапія як метод соціальної роботи в особистісному зростанні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 17».– Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. – С. 184-187.
• Турба О.О. Проблематика організації соціального супроводу сімей в сучасних умовах // Тиждень науки-2019. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-230-3. – С. 84-86.
 
                                      
Рік початку діяльності в університеті: 2017.
 
Мови спілкування: українська (володію вільно), російська (володію вільно), англійська (читаю, перекладаю зі словником).
 
Контакти:
адреса кафедри: вул. Тургенєва, 39, м.Запоріжжя [для поштових відправлень: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063]
аудиторія (кабінет): 489 (корпус №4)
тел.: +38(061)7698570