Ви є тут

Головна

Основна мета дисципліни – вивчення сучасних методів та основних супутникових систем передачі інформації.

Завдання дисципліни є вивчення та знання наступних питань:

– системи сучасних дискретних сигналів для супутникових систем передачі інформації;

– орбіти космічних апаратів в супутникових системах. Супутникові групування;

– енергетичні відношення в супутникових системах;

– антенні спорудження в супутникових системах;

– супутникові системи рухомого зв’язку;

– супутникові навігаційні системи;

– супутникові телевізійні системи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

загальні компетентності: Здатність вільно володіти державною та спілкуватися іноземною мовами; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; знання та розуміння предметної області та розуміння професії; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність до проведення досліджень на відповідному рівні; здатність приймати обґрунтовані рішення.

фахові компетентності: Здатність до розробки  нових технологій, систем та комплексів, визначення цілей проектування, критеріїв ефективності, обмежень застосовності, проведення аналізу особливостей сумісної роботи систем  зв’язку штучних супутників Землі та радіорелейних ліній прямої видимості в загальної смузі частот.

 

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Принципи організації систем зв’язку мовлення та навігації які застосовують штучні супутники Землі

Тема 1. Вступ

Предмет і задачі курсу. Основні принципи побудови супутникових інформаційних систем. Служби супутникової навігації, зв’язку та радіомовлення. Фіксовані та рухомі супутникові служби

Тема 2

Орбіти космічних апаратів в супутникових системах. Орбітальні групування. Параметри та характеристики. Зони обслуговування.

Тема 3

Енергетичні відношення в супутникових системах. Особливості передачі сигналів. Багатостанційний доступ в СС.

Тема 4

Антенні спорудження в супутникових системах. Бортова та наземна апаратура.

Тема 5

Супутникові системи рухомого та персонального зв’язку на основі орбіт ГЕО, МЕО, LEO. Системи “Eutelsat”, “Inmarsat”, “Интерспутник”, “Globalstar”, “Iridium”, “Гонец”, “Odyssey” та “ICO”

 

Змістовий модуль 2. Супутникові навігаційні системи та супутникові телевізійні системи

Тема 6

Супутникові навігаційні системи. Орбiтальнi групування. Навiгацiйнi параметри. Методи навiгацiї. Системи єдиного часу Системи Глонасс та GPS.. Радіонавігаційні сигнали. Диференційна корекція.

Тема 7

Супутникові телевізійні системи. Аналогові та цифрові методи передачі. Багатопозицiйнi сигнали. Завадостійке кодування. Розподільні системи супутникового ТБ. Супутникові системи безпосереднього ТВ мовлення. Стандарти стиснення  вiдеозображень та аудіоінформацiї.(JPEG, MPEG-1, MPEG-2, H261, H263, G711,G722, G728).

 

Викладач дисципліни:

Бугрова Тетяна Іванівна, доцент кафедри «Радіотехніка та телекомунікації», к.т.н.

Логачова Людмила Михайлівна, старший викладач кафедри «Радіотехніка та телекомунікації»

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

вибіркова

Спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Модулів – 

Освітньо-професійна програма:

«Радіотехніка»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 1-й 1-й

Індивідуальне науково-дослідне

завдання –

 

Семестр
Загальна кількість годин - 90 2-й 2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4,5

Освітній ступінь:

 

Другий (магістерський)

14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
 - год. - год.
Лабораторні
14 год. 2 год.
Самостійна робота
62 год. 84 год.
Індивідуальні завдання:

Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Т9 Т10 T11 Т12 Т13 Т14  
5 5 5 5 5 5 5 58 10 10 10 10 10 10 100