Ви є тут

Головна
 
Прізвище: Серга
Ім'я: Тетяна
По батькові: Олексіївна
 
Посада: доцент кафедри соціальної роботи та психології  Національного університету «Запорізька політехніка»
Участь у роботі рад і державних структур: не приймаю
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук 
Вчене звання: доцент
Обліковий запис науковця (ORCID): не маю
 
Освіта: вища
Запорізький державний університет, факультет соціальної педагогіки та психології, диплом спеціаліста з відзнакою (2000 р.) за спеціальністю  «Соціальна педагогіка», спеціалізація «Практичний психолог», кваліфікація соціального педагога.
Дніпропетровський національний університет, факультет довузівської та післядипломної освяти, диплом магістра (2005 р.) за спеціальністю «Державна служба», спеціалізація «Соціальна сфера», кваліфікація магістра у галузі державного управління.
Класичний приватний університет, Інститут післядипломної освіти, диплом спеціаліста про перепідготовку (2008 р.) за спеціальністю «Соціальна робота», кваліфікація соціальний працівник, соціолог. 
 
Дисертації:
Кандидатська дисертація зі спеціальності 22.00.04 – «Спеціальні та галузеві соціології»
«Сакралізація повсякденності в суспільстві, що трансформується», рік захисту – 2009, Класичний приватний університет.
 
Наукові інтереси:
соціологія релігії;
проблеми практичної та теоретичної соціальної роботи; 
соціально-психологічні дослідження виховання та самовиховання.
 
Дисципліни, які викладає:
  • Психологія кар’єри
  • Педагогіка
  • Психологія особистості керівника
  • Соціальна та політична психологія
  • Загальна та соціальна психологія
  • Соціологія
  • Етнопсихологія
  • Психологічні засади паблік-рілейшнз
  • Навчальна практика
  • Управління проєктами та програмами
 
Основні наукові роботи (публікації):
Всього наукових праць: 54.
 
Статті
1. Серга Т.А. Типы религиозной идентификации // Социальные технологии: Актуальные проблемы теории и практики. Международный межвузовский сборник научных работ – Запорожье: Изд-во ГУ «ЗИГМУ», 2007. − Выпуск 36. – 472 с. – С. 316-321.
2. Серга Т.О. Особливості релігійних поглядів жителів сучасного українського міста (за матеріалами соціологічних досліджень) // Социальные технологии: Актуальные проблемы теории и практики. Международный межвузовский сборник научных работ – Запорожье: Изд-во ГУ «ЗИГМУ», 2007. − Выпуск 37. – 472 с. – С. 327-332.
3. Серга Т.О. Фреймовий аналіз релігійної повсякденності // Нова парадигма : журнал наукових праць / [голов. ред. В.П. Бех] ; Пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об’єднання “Нова парадигма”. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – Випуск 74. – 242 с. – С. 218-226.
4. Серга Т.А. Формы и способы сакрализации жизненного мира в современном обществе // Грані : науково-політичний і громадсько-аналітичний альманах / [наук. ред. С.В. Шевцов] ; ДНУ ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Грані, 2008. − №2 (58). − 200 с. – С. 115-119.
5. Серга Т.О., Зайцева-Чіпак Н.О. Порівняльний аналіз релігійної свідомості міських жителів на Заході та Сході України // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : [збірник наукових праць] / [редкол. : О.Л. Скідін (голов. ред.) та ін.] – Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2009. – Випуск 42. – 256 с. – С. 60-70.
6. Серга Т.О. Профілактика протиправної поведінки підлітків як суспільна проблема // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : [збірник наукових праць] / [редкол. : О.Л. Скідін (голов. ред.) та ін.] – Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2011. – Випуск 49. – 340 с. – С. 133-140.
7. Серга Т.О. Трансформація гендерної системи та гендерних стереотипів у сучасному українському суспільстві // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : [збірник наукових праць] / [редкол. : Д.М.  Ядранський (голов. ред.) та ін.] – Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2011. – Випуск  51. – 398 с. – С. 78-86.
8. Серга Т.О. Теоретичні засади соціального супроводу як технології соціальної роботи // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : [збірник наукових праць] / [редкол. : Д.М.  Ядранський (голов. ред.) та ін.] – Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2011. – Випуск  52. – 244 с. – С. 222-228.
9. Серга Т.О. Насильство в сім’ї як соціальна проблема // Грані: [науково-теоретичний і  громадсько-політичний альманах] − Дніпропетровськ: ДНУ, 2012. − №6 (86). − 200 с. – С. 119-123.
10. Серга Т.О. Розробка методики діагностики сімейного насильства // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики  : [збірник наукових праць] / голов. ред. Д.М. Ядранський – Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2012. – Вип. 56. – 252 с. – С. 120-126.
11. Серга Т.О. Чинники суб’єктної соціалізації особистості // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики  : [збірник наукових праць] / голов. ред. Д.М. Ядранський – Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2014. – Вип. 63. – 196 с. – С. 155-165.
12. Серга Т.О. Освіта як фактор націєтворення в Україні // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики  : [збірник наукових праць] / голов. ред. Д.М. Ядранський – Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2014. – Вип. 64. – 208 с. – С. 159-169.
13. Серга Т.О., Червоненко Н.М., Лук’янова Т.М. Розвиток взаємодії соціальної та медичної сфери як вимога сучасного суспільства // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики  : [збірник наукових праць] / голов. ред. Я.В. Зоська. – Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2015. – Вип. 65-66. – 195 с. – С. 149-164.
14. Серга Т.О. Інтегративна функція релігії  в умовах суспільних трансформацій // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики  : [збірник наукових праць] / голов. ред. Я.В. Зоська. – Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2016. – Вип. 72. – 148 с. – С. 117-125.
15. Серга Т.О. Комунікативні практики державних і релігійних організацій у сучасному мережевому суспільстві: теоретичний аспект // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : [збірник наукових праць] / голов. ред. Я.В. Зоська. – Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2019. – Вип. 83. – 232 с. – С. 45-52.
16. Серга Т.А. Роль религиозных компонентов в процессе социальной идентификации: социологический анализ // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя: ЗДІА, 2007. − Випуск 30. − 236 с. – С. 199-204.
17. Серга Т.О. Захід та Схід України у релігійному вимірі: порівняльний аналіз (за матеріалами соціологічних досліджень) // Наукові студії Львівського соціологічного форуму «Багатовимірні простори сучасних соціальних змін: зб. наук. праць». − Львів: ЛНУ, 2008. − 742 с. – С. 679-683.
18. Серга Т.А. Жизнетворчество и самореализация как эффективная жизненная стратегия личности // Українська наукова школа психології та педагогіки життєтворчості: досягнення, проблеми та перспективи розвитку: ювілейний науково-методичний збірник / За редакцією Л.В. Сохань, І.Г. Єрмакова, Г.М. Несен, В.В. Нечипоренко, Н.М. Гордієнко, О.Л. Позднякової. – Запоріжжя : Видавництво КЗ «ХННРБЦ» ЗОР, 2013. – 646 с. – С. 460-465.
19. Серга Т.О. Виховання та самовиховання як засади життєтворчості особистості // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – 2014. – Вип. 25. – 293 с. – С. 176-183.
20. Popovych V., Serga T. Social work in the context of an elderly couple. Social adaptation. // Regional Revue. – Vydavateľ: Merci, n.o., Komenského 12, Trebišov, Slovenská republika. – ISSN 2644 – 4941 no.1, vol 1 / 2020. – p. 91-98.
Конференції
21. Серга Т.А. Религиозный опыт и традиции в структуре общества // Збірник тез доповідей учасників «Дні науки в Гуманітарному університеті «ЗІДМУ» (м. Запоріжжя, жовтень 2007 р.) : В 3 т. − Запоріжжя, 2007. − Т. 3. − 154 с. Всеукраїнська наукова конференція «Соціальні та психологічні аспекти суспільних перетворень». – С. 245-246.
22. Серга Т.А. Религия как фактор формирования патриотизма // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді (м. Запоріжжя, 13-14 грудня 2007 р.) – Запоріжжя: «Акцент», 2008. − 227 с. – С. 229-230.
23. Серга Т.А. Операционализация функций сакрального в повседневности жизненного мира // Збірник наукових тез учасників VI Міжнародної наукової конференції «Соціологія у (пост)сучасності» (м. Харків, 17-19 квітня 2008 р.) – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 360 с. – С. 285-286.
24. Серга Т.О. Релігійні уявлення студентської молоді // Вища школа України в умовах глобалізації та інтеграції: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Черкаси, 27-28 березня 2008 р.) − Черкаси: 2008. − 164 с. – С. 133-134.
25. Серга Т.А. Концептуализация процессов сакрализации повседневности в социологическом дискурсе // Наука і вища освіта: зб. тез доповідей учасників XVI Міжнародної наукової конференції (м. Запоріжжя, 17-18 квітня 2008 р.) : В 4 т. − Запоріжжя, 2008. – Т. 3. − 425 с. – С. 128-129.
26. Серга Т.О. Молодь і релігія в повсякденності сучасного суспільства // Молодь в умовах нової соціальної перспективи: Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції (м. Житомир, 21-22 травня 2008 р.) − Житомир, 2008. − Ч. 1. − 272 с. – С. 44-45.
27. Серга Т.О. Релігія в сучасному суспільстві // Збірник тез доповідей учасників «Дні науки – 2008» (м. Запоріжжя, 23-24 жовтня 2008 р.) : В 3 т. − Запоріжжя, 2008. − Т. 3. Всеукраїнська наук.-практ. конф. «Соціологія та психологія соціальної сфери». – С. 213-215.
28. Серга Т.О. Супервізія у менеджменті соціальної роботи // Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління в Україні: зб. тез доповідей учасників IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 25 листопада 2011 р.) − Запоріжжя: КПУ, 2011. – 396 с. – С. 384-386.
29. Серга Т.О. Модель соціальної політики в управлінні соціальною сферою сучасного українського суспільства // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Соціальне прогнозування та проектування політичних ситуацій та процесів» (м. Запоріжжя, 1-2 березня 2012 р.) Запоріжжя, 2012. – 182 с. – С. 18-20.
30. Серга Т.О. Перетворення гендерних стереотипів у сучасній Україні // Молодь в умовах нової соціальної перспективи : збірка наукових праць XIV Міжнародної науково-практичної конференції. − Випуск 14. − Частина 1. (м. Київ, 20-21 березня 2012 р.) − Київ, 2012. − 539 с. – С. 343-354.
31. Серга Т.А. Сакральное знание в структуре ноосферы // Запорожье и Запорожская область на пути к ноосферной цивилизации. Материалы научно-практической конференции 23-25 ноября 2012 г. / под ред. Ж.Д. Малаховой. – Москва – Запорожье : 2012. – 338 с. – С. 106-110.
32. Серга Т.А. Социальная справедливость как социально-политическая и морально-правовая категория // Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення : тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції, 15 березня 2013 р. /  за ред. В.М. Огаренко та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – 100 с. – С. 66-68.
33. Серга Т.О. Роль духовності у формуванні громадянського суспільства в Україні // Наука і вища освіта : тези доповідей XXІІІ Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 23 квітня 2015 р. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – 639 с. – С. 534-535.
34. Серга Т.О. Розвиток волонтерського руху в Україні // Наука і вища освіта : тези доповідей XXІV Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 8 квітня 2016 р. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – 467 с. – С. 398.
35. Серга Т.А. Социальный заказ и стандарты как инструменты обеспечения качества социальных услуг // Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: Материалы V Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию социальной работы в России (8-9 декабря 2016 г.) / отв. ред. Ю.Ю. Шурыгина. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 2016. – 382 с. – С. 283-284.
36. Серга Т.О. Проблема сімейного насильства та підходи до соціальної реабілітації жінок – жертв насильства // Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 19-20 квітня 2017 р.) у 3 т. – Т.1. – К. Університет «Україна», 2017. – 647с. – С.157-161.
37. Катаєв С.Л., Серга Т.О. Вплив релігійності на ціннісні орієнтації підлітків // Освіта та соціалізація особистості: Матеріали V Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (м. Одеса, Запоріжжя, 12-13 травня 2017 р.). Одеса: Південноукраїнський національний  педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського. – С.81-83.
38. Серга Т.О. Маніпулювання масовою свідомістю як ознака сучасного інформаційного суспільства // Придніпровські соціологічні читання : Збірка матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпро, 4 жовтня 2019 року) / відп. за випуск В.В. Кривошеїн. – Дніпро: Видавничо-поліграфічний дім «Формат А+», 2019. – 140 с. – С. 56-58.
39. Серга Т.О. Комунікативні практики державних і релігійних організацій у сучасному мережевому суспільстві: теоретичний аспект // Інформаційне суспільство і Природа: вектори взаємовпливу : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університет, 8-9 листопада 2019 року). – С. 45-52.
40. Серга Т.О. Гуманістичний потенціал наукової творчості Питирима Сорокіна // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 677 с. – С. 369-372.
41. Серга Т.О. Медико-соціальна робота в умовах надзвичайних ситуацій // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-270-9. – 190 с. – С. 75-76.
42. Серга Т.О., Грудіна В.Соціальна робота з дітьми, батьки яких працюють за кордоном // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-270-9. – 190 с. – С. 86-88.
43. Серга Т.О., Левченко М.Р.Актуальність завдань соціальної профілактики серед дітей та молоді // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-270-9. – 190 с. – С. 108-109.
44. Серга Т.О., Малиш О.О.Стратегії соціальної адаптації // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-270-9. – 190 с. – С. 110-111.
45. Серга Т.О., Махниборода Д.О.Актуальні питання превентивної практики соціальної роботи з проблеми наркоманії та ВІЛ/СНІД // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-270-9. – 190 с. – С. 114-115.
46. Серга Т.О., Сальнікова Н.С.Соціальна робота в сфері охорони здоров'я // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-270-9. – 190 с. – С. 129-130.
47. Серга Т.О., Червона К.В.Взаємозв’язок понять соціалізації та соціальної адаптації особистості // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-270-9. – 190 с. – С. 132-134.
Монографії
48. Серга Т.О. Розділ 5. Перетворення у релігійній сфері суспільства. // Особливості соціальних перетворень в сучасній Україні: монографія /  за ред. С.Л. Катаєва. – Запріжжя : КПУ, 2012. – 292 с. – С. 235-288.
49. Серга Т.О. Підрозділ 3.3. Розвиток медико-соціальної допомоги як напрямок реформування системи охорони здоров’я в Україні // Соціальні дисфункції сучасного українського суспільства : монографія / С.Л. Катаєв, Я.В. Зоська, Т.О. Серга, Н.М. Гордієнко, В.М. Огаренко, Т.О. Огаренко, Л.О. Скідін, Ф.С. Хрустальов, В.А. Полторак, О.Є. Шинкаренко, Ю.В. Мосаєв, О.С. Опрятна, А.А. Ашурбєков, Е.Г. Позднякова-Кирбят'єва ; за заг. ред. С.Л. Катаєва. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – 264 с. – С. 149-173.
Навчально-методичні праці
50. Серга Т.О., Розділ 4. Соціальне партнерство // Економічна соціологія: навчальний посібник / За ред. Ж.Д. Малахової. – Запоріжжя: КПУ, 2010. – 288 с. – С. 80-97.
51. Серга Т.О. Технології соціальної роботи : методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів спеціальності 6.040202 – Соціальна робота. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – 31 с.
52. Серга Т.О. Організація діяльності соціальних служб : конспект лекцій з курсу для студентів спеціальності 8.13010201 – «Соціальна робота» / Т.О. Серга. – Запоріжжя: КПУ, 2012. – 82 с.
53. Серга Т.О. Дефектологія : конспект лекцій з курсу для студентів спеціальності 7.13010201 – «Соціальна робота» / Т.О. Серга. – Запоріжжя: КПУ, 2012. – 74 с.
54. Серга Т.О. Соціологія релігії. Соціологія дозвілля. Соціологія молоді. // Галузеві та спеціальні соціології: підручник / Д.М. Ядранський, Ж.Д. Малахова, С.Л. Катаєв та ін.; відп. Ред. Ж.Д. Малахова. – Запоріжжя; Жовті Води, 2014. – 372 с. – С. 145-165; С. 209-223; С. 322-336.
 
 
Рік початку діяльності в університеті: 2019.
Мови спілкування: українська (володію вільно), російська (володію вільно), німецька (читаю, перекладаю зі словником).
Контакти: адреса кафедри: вул. Тургенєва, 39, м. Запоріжжя 
[для поштових відправлень: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063]
аудиторія (кабінет): 489 (корпус №4)
тел.: +38(061)7698570