Ви є тут

Головна

Прізвище: Таран

Ім'я: Володимир

По батькові: Олександрович

 

Посада: професор кафедри соціальної роботи та психології Національного Університету «Запорізька подітехніка»

Участь у роботі рад і державних структур: не приймаю

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-1581-2565

 

Освіта: вища

 • Ленінградська орд. Леніна державна консерваторія ім. М.О.Римського-Корсакова, спеціальність: спеціальне фортепіано,  диплом, 1972,  кваліфікація за дипломом: виконавець, викладач спеціального фортепіано, концертмейстер.
 • Запорізький юридичний інститут МВС України, диплом з відзнакою, 2004, за спеціальністю «Правознавство»,  кваліфікація за дипломом -  спеціаліст-юрист..

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 09.00.05 «естетика»

 

«Інтернаціоналізація як закономірна тенденція у розвитку радянського мистецтва»», рік захисту – 1988, Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка;

 

 • Докторська дисертація зі спеціальності – 09.00.09 «соціальна філософія та філософія історії»

«Ідеологія перехідного суспільства», рік захисту 2002, Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України

Вчені звання:

 • Доцент кафедри філософії та соціології Запорізького університету, рік присвоєння 1992;
 • Професор кафедри соціально-економічних дисциплін Запорізького юридичного інституту МВС України, рік присвоєння 2004.

Наукові інтереси:

 • Соціально-політичні проблеми сучасної України
 • Філософія педагогіки
 • Проблеми культурології
 • Філософія релігії
 • Методологія науки

 

Дисципліни, які викладає:

 • Переддипломна практика
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Методика викладання у вищій школі

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 170;

Монографій  (у тому числі у співавторстві) – 4 (Ідеологія перехідного суспільства, 2001; Культурно-історичні особливості Запорізького регіону як фактор формування світоглядних орієнтацій майбутніх правоохоронців, 2007; Охорона культурно-історичної спадщини у світлі сучасного законодавства України: монографія, 2011; Теоретичні та практичні основи соціальної роботи: монографія. Том 2. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020).

 

Пдручників та навчальних посібників у співавторстві – 13. («Конспект лекцій з філософії», 1992; Проведення заліків та іспитів у Запорізькому юридичному інституті ДДУВС: методичні рекомендації / укладач В.О.Таран; за редакцією укладача, 2008; Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою в Запорізькому юридичному інституті ДДУВС, 2008; Деякі аспекти формування стратегічних напрямків роботи ОВС, 2009; «Соціальна філософія», 2009 (гриф МОН); «Словник культурологічних термінів», 2009 (гриф МОН), Методичні вказівки та плани семінарських занять з курсу філософії для студентів всіх спеціальностей, 2012; Філософія: Навчально-методичний посібник для студентів усіх напрямів підготовки, 2012; Філософія: Навчально-методичний посібник для аспірантів та здобувачів з підготовки до складання кандидатського іспиту, 2012;  Філософія: Навчально-методичний посібник для аспірантів та здобувачів з підготовки до складання кандидатського іспиту, 2013;  Культурологія: навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх напрямів підготовки, 2014, Філософія: Конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра усіх спеціальностей, 2019, Кадрова політика в державній службі: Навчально-методичний посібник, 2020)

Статей та тез:

 • Таран В.О.  Модернізована уварівська концептуальна тріада як виразник імперської сутності сучасної російської державної ідеології // Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддріпрянщини. Випуск  №36. Запоріжжя. 2016.  С.60-69.
 • Таран В.О.  Деолігархизація як основа ідеології реформування // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2016» : у 4 т. / Запорізький національний університет. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. Т.1.  С.315-316. 382 с.
 • Таран В.О.  Деолігархізація: мета і реальність. // Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддріпрянщини. Випуск  №37. Запоріжжя. 2017. С.106-115.
 • Таран В.О. Українська національна ідентичність сьогодні: стан і перспективи розвитку // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2017» : у 5 т. / Запорізький національний університет. Запоріжжя : ЗНУ. 2017. Т.1. С.245-247. 384 с.
 • Таран В.О. Чи потрібна філософія вищій школі? // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2018» : у 5 т. / Запорізький національний університет. Запоріжжя : ЗНУ. 2018. Т.1. С.107-109. 384 с.
 • Таран В.О. Міф та ідеологія: проблема взаємозв’язку // К 906  Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддріпрянщини / Гол. ред. М.А.Лепський; Запорізький національний університет.  –  Запоріжжя: КСК-Альянс, 2018. Випуск  38. Т.2. С.142-151.
 • Таран В.О. Деякі аспекти проблеми релігійного відчуження у філософії Середньовіччя // К 906  Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддріпрянщини / Гол. ред. М.А.Лепський; Запорізький національний університет.    Запоріжжя: КСК-Альянс. 2019. Випуск  39. С.11-17. 150 с.
 • Таран В.О. ПЦУ в контексті актуальних проблем сьогодення // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2019» : у 5 т. / Запорізький національний університет. – Запоріжжя : ЗНУ, 2019. Т.IV. С.107-109. 384 с.
 • Таран В.О., Кривега Л.Д., К.Ель Гуессаб.  Філософія: Конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра усіх спеціальностей.  Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 106 с.
 • Таран В.О., Попович В.М. Кадрова політика в державній службі: Навчально-методичний посібник. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020, 155 с.
 • Taran V. Hybridity as the universal property of the modern global world // Family // Regional Revue. № 1, vol 1. Trebišov: Merci, 2020. Р.186-198.
 • Таран В.О. Патріотичні орієнтації держслужбовців в умовах сучасного державотворчого процесу в Україні / Теоретичні та практичні основи соціальної роботи: монографія. Том 2. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020.
 • Таран В.О., Попович В.М. Патріотичні орієнтації держслужбовців в умовах сучасного державотворчого процесу в Україні // Гілея: науковий вісник. Вип. 155 (4). К.: «Видавництво «Гілея», 2020. С.185-191. 300 с.

 

Участь в конференціях:

 • Таран В.О. Ідеологія деолігархизації як чинник укріплення української державності // Сучасна українська нація: мова, історія, культура: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 16 березня 2016 року/ Наук. ред.: проф. Чоп’як В.В., проф.., Мальований А.В. Львів: Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького. 2016. С. 286-288. 476 с.
 • Таран В.О. Деолігархизація як ключова умова реформування української держави // Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 26-27 лютого 2016). Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук». 2016. С.26-30. 112 с.
 • Таран В.О. Деолігархізація і системні зміни в Україні // Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст. : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, Україна, 1-2 квітня 2016 року). – Київ: ГО «Київська наукова суспільствознавча організація». 2016. С.103-107.  132 с.
 • Таран В.О. Проблема культурно-національної ідентичності українців на сучасному етапі розвитку держави // Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки: виклики і сьогодення». м.Одеса, Україна, 10-11 червня 2016 р. – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2016. С.61-66. 112 с.
 • Таран В.О. Проблема національної ідентичності в умовах реформаційних процесів в Україні //«Суспільні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 1-2 липня 2016 року. – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук». 2016. С.12-17. 106 с.
 • Таран В.О. Щодо проблеми відчуження в умовах сучасного розвитку України // Проблема управління економічним потенціалом регіонів: збірник наукових праць  Всеукраїнської науково-практичної конференції: Запорізький національний університет, 27 жовтня 2016. Запоріжжя: ЗНУ.  2016. C.49-51. 188 с.
 • Таран В.О. Проблема формування української національної ідентичності в контексті національно-патріотичного виховання // Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання національно-патріотичного виховання дітей та молоді: досвід та проблеми», 01-02 листопада 2016 року, ЗОІППО, Запоріжжя. -Електронний збірник наукових праць ЗОІППО – 4 (26). 2016.
 • Таран В.О. Взаємообумовленість міфу та ідеології в умовах сучасного суспільства // Матеріали VІІ Міжнародної наукової конференції “Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: ідеї миру та ненасильства у змінах глобального порядку», З (24 березня 2017 року, м.Запоріжжя) /Упор. І.Щ.Кудінов; ред.. кол.М.А.Лепський, О.А.Безрукова, Т.І.Бутченко, В.О.Скворець, Є.Г.Цокур, І.О.Кудінов. Запоріжжя : КСК-Альянс. 2017. С.28-30. 155 с.
 • Таран В.О. Міфологічна свідомість та ідеологія // Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки: історія , сучасність, майбутнє», Київ, 5-6 травня 2017 року. –  К.: ГО «Київська наукова суспільствознавча організація», 2017. С.83-86. 120 с.
 • Таран В.О. Світоглядно-ціннісні орієнтири неперервної освіти в Україні // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» 15-22 травня, м.Запоріжжя. – Збірник наукових праць ЗОІППО. №2(28). 2017. URL : http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip28.html.
 • Таран В.О.  Деякі аспекти ідеї українського федералізму в російській ідеологічній доктрині // Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, Україна, 21-22 липня 2017 року). – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства». 2017. С.54-59. 108 с.
 • Таран В.О. Чи відповідає «дефілософізація» навчального процесу духу реформи вищої школи? // Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: світогляд миротворення» (23 березня 2018 року, м. Запоріжжя) / М.А. Лепський (гол. ред.), І.О. Кудінов (наук. ред.), ред. кол. О.А. Безрукова, Т.І. Бутченко, В.О. Скворець, Є.Г. Цокур. Запоріжжя : КСК-Альянс, 2018. С.17-19. 95 с.
 • Таран В.О. Чи може бути успішною реформа вищої школи в Україні без філософських знань // «Сучасні виклики суспільних наук в умовах глобалізації»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 25-26 травня 2018 року. Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук». 2018. С. 26-32. 104 с.
 • Таран В.О. Поняття «гібридність»: проблема змістовної трансформації // Проблема управління економічним потенціалом регіонів: збірник наукових праць  Всеукраїнської науково-практичної конференції: Запорізький національний університет, 6 листопада 2018. – Запоріжжя: ЗНУ. 2018. C.27-29. 159 с.
 • Таран В.О. Створення Православної церкви України в контексті сучасного процесу розвитку української державності // Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 22-23 лютого 2019 року). Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук». 2019. С.24-29. 108 с.
 • Таран В.О. Проблема війни і миру: філософський досвід і сьогодення // Матеріали IX Міжнародної наукової конференції: «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: проблеми миру та ненасильства в змінах глобального порядку. Запоріжжя. ЗНУ. 12 квітня 2019 р. / М.А. Лепський (гол. ред.), Т.Ф. Бірюкова (гол. ред.), І.О. Кудінов (наук. ред.); ред. кол., І.І. Капріцин, Т.І. Бутченко, В.О. Скворець, Є.Г. Цокур. Запоріжжя : КСК-Альянс, 2019. С.66-68. 162 с.
 • Таран В.О. Війна і мир: у пошуках надійного способу розв’язання проблеми (філософський аспект) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Суспільні науки: історія, сучасність, майбутнє», м.Київ, 3-4 травня 2019 р. К.: ГО «Київська наукова суспільствознавча організація». 2019. С.53-58. 99 с.
 • Таран В.О. Роль філософії в умовах реформування вищої школи //Матеріали V Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», 16-17 травня 2019, м.Запоріжжя, ЗОІППО. - Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. Вип. №3(35) 2019 р. Ч.ІІ. URL : http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip35.html.
 • Таран В.О. Проблема гібридності як складової сучасних соціальних процесів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Суспільні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень», (м.Львів, 5-6 липня 2019 року). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2019. С.37-43. 104 с.
 • Таран В.О. Гібридна війна РФ проти України: інформаційний аспект // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Challenges of Hybrid War : Information Dimension» 16–17 August 2019 / Vilnius, The Republic of Lithuania, 2019. P.51-55. 161 p.
 • Таран В.О. Розв`язання проблеми війни і миру як фактор впливу на стан патріотичних орієнтацій держслужбовців в умовах сучасної України // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9–10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 670 с. С.89-94.
 • Таран В.О. Особливості патріотичного виховання  майбутніх держслужбовців в умовах гібридної війни // Тиждень науки – 2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції. Запоріжжя 13-17 квітня 2020. [Електронний ресурс] / Редкол. : В.В.Наумик (відпов. ред.). Електрон. дані. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С.77-79. 190 с.
 • Таран В.О. Проблема коронавірусу як зброя в інформаційній війні РФ проти України // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю «Київські філософські студії – 2020». Київський університет ім. Бориса Гринченка. 19 травня 2020. К.: КУ ім.Б.Гринченка, 2020. С.254-259.
 • Таран В.О. Попович В.М. Патріотичне виховання як умова формування громадянського суспільства // Проблеми формування громадянського суспільства в Україні: виклики та колізії: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. ( м.Дніпро, 15 трав. 2020 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. С. 35-38. 284 с.
 • Таран В.О., Щербина С.С. Інформаційна війна РФ проти України: як гарячі теми перетворюються на зброю // Матеріали Регіонального науково-практичного семінару: «Глобалізаційні викрики сучасності», м.Дніпро, 17 червня 2020 року. Дніпро: ДДУВС, 2020. С. 23-25.

 

                                

Рік початку діяльності в університеті: 2019.

Мови спілкування: українська (володію вільно), російська (володію вільно), англійська (читаю, перекладаю зі словником).

Контакти: адреса кафедри: вул. Тургенєва, 39, м.Запоріжжя [для поштових відправлень: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063]

аудиторія (кабінет): 489 (корпус №4)

тел.: +380965687322

e-mail: taran.v.1010@gmail.com