Ви є тут

Головна

Мета. Вивчення основних принципів побудови комп’ютерних та телекомунікаційних мереж зв’язку, процесу їх конвергенції, принципів побудови локальних (LAN), міських (MAN) та глобальних (WAN) мереж зв'язку та їх основних технічних характеристик.

Завдання. Формування у студентів системного підходу до побудови мереж передачі інформації різного призначення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

загальні компетенції:

 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1);
 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2);
 • знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК-4);
 • здатність працювати в команді (ЗК-6);
 • здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні (ЗК-11).

фахові компетенції:

 • здатність розуміти сутність і значення інформації в розвитку сучасного інформаційного суспільства (ПК-1);
 • здатність вирішувати стандартні завдання професійної діяльності на основі інформаційної та бібліографічної культури із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій і з урахуванням основних вимог інформаційної безпеки (ПК-2);
 • здатність використовувати базові методи, способи та засоби отримання, передавання, обробки та зберігання інформації (ПК-3);
 • здатність здійснювати комп'ютерне моделювання пристроїв, систем і процесів з використанням універсальних пакетів прикладних програм (ПК-4);
 • здатність здійснювати приймання та освоєння нового обладнання відповідно до чинних нормативів (ПК-9);
 • здатність планувати та здійснювати заходи з забезпечення захисту інформації в телекомунікаційних системах та мережах інформаційного зв’язку.

Очікувані результати навчання:

– адаптуватись в умовах зміни технологій інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (РН-6);

– застосування розуміння засобів автоматизації проектування і технічної експлуатації систем телекомунікацій та радіотехніки у професійній діяльності (РН-15);

– пояснювати принципи побудови й функціонування апаратно-програмних комплексів систем керування та технічного обслуговування для розробки, аналізу і експлуатації інформаційно-телекомунікаційних мереж,

телекомунікаційних та радіотехнічних систем (РН-20);

– забезпечувати надійну та якісну роботу інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (РН-21);

– планувати та здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення заданого рівня інформаційної безпеки в інформаційних мережах зв’язку;

– проектувати комп’ютерні та інформаційні мережі згідно технічних вимог з урахуванням факторів економічної доцільності та подальшого розвитку та модернізації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

– принципи побудови і функціонування мереж  зв'язку різного рівня;

– принципи комутації каналів зв'язку і комутації пакетів;

– принципи побудови семирівневої моделі OSI взаємодії мережевих пристроїв;

– методи забезпечення якості обслуговування QoS-споживачів послуг  мереж зв'язку;

вміти:

– вільно володіти державною мовою та спілкуватися іноземною мовою;

– формулювати вимоги до технічних параметрів пристроїв, що входять в локальну мережу;

– моделювати мережі за допомогою комп’ютерної програми Net Cracker Professional;

– підключати персональні комп’ютери до мережі Інтернет;

– проводити технічний та економічний розрахунки мережі зв'язку, що проектується.

Викладач дисципліни:

Мороз Гаррі Володимирович, старший викладач кафедри «Радіотехніки та телекомунікацій»

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

нормативна

Модулів – 2

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОП «Інформаційні мережі зв’язку»

Змістових модулів – 2

Рік підготовки:

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин –120

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –3

самостійної роботи студента – 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Перший (бакалаврський)

30 год.

6 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

15 год.

4 год.

Самостійна робота

75 год.

110 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: іспит