Ви є тут

Головна

Мета. Формування знань о принципах передавання інформації по кабельним напрямним системам для подальшого застосування їх при конструюванні, виробництві та застосуванні інформаційних кабелів різних типів.

Завдання. Формування у студентів цілісного підходу до вибору напрямних систем, будівництва і експлуатації кабельних мереж електрозв’язку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати:

загальні компетентності:

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1);

– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2);

– здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово(ЗК-5);

– здатність працювати у команді (ЗК-6);

– здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями (ЗК-7).

Фахові (професійні) компетентності:

– здатність розуміти сутність і значення інформації у розвитку сучасного суспільства (ПК-1);

– здатність вирішувати стандартні завдання професійної діяльності на основі інформаційної та бібліографічної культури зі застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій із урахуванням основних вимог інформаційної безпеки (ПК-2);

– здатність використовувати нормативну та правову документацію, що стосується інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (закони України, технічні регламенти, міжнародні та національні стандарти, рекомендації Міжнародного союзу електрозв’язку і т.п.) (ПК-5);

– здатність здійснювати приймання та освоєння нового обладнання відповідно до чинних нормативів (ПК-9).

Результати навчання:

– аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні спеціалізованих задач та практичних проблем телекомунікацій та радіотехніки, які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов (РН-1);

– пояснювати результати, отримані в результаті проведення вимірювань, в термінах їх значущості та пов’язувати їх з відповідною теорією (РН-4);

– спілкуватись з професійних питань, включаючи усну та письмову комунікацію державною мовою та однією з поширених європейських мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською) (РН-10);

– застосування фундаментальних і прикладних наук для аналізу та розробки процесів, що відбуваються в телекомунікаційних та радіотехнічних системах (РН-13);

– знаходити, оцінювати і використовувати інформацію з різних джерел, необхідну для розв’язання професійних завдань, включаючи відтворення інформації через електронний пошук (РН-18);

– знати сучасні тенденції розвитку ліній зв’язку, конструкції та характеристики напрямних систем та пасивних компонентів, основи технічної експлуатації лінійних споруд зв’язку;

– вміти користуватися отриманими знаннями для розрахунку основних технічних характеристик НС з урахуванням вимог швидкодії, надійності, технологічності, зручності технічної експлуатації;

– набути навичок роботи з електричними і оптичними кабелями, мати досвід роботи з приладами і апаратурою по налаштуванню та випробуванню НС;

–  мати уявлення о найбільш перспективних напрямках розвитку НС та компонентах які застосовуються в них.

Викладач дисципліни:

Логачова Людмила Михайлівна, старший викладач кафедри «Радіотехніка та телекомунікації»

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3,5

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

нормативна

Модулів – 1

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОП «Інформаційні мережі зв’язку»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 105

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Перший (бакалаврський)

30 год.

8 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

15 год.

4 год.

Самостійна робота

60 год.

93 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: іспит