Ви є тут

Головна

Мета викладання навчальної дисципліни «Медична інформаційна інфраструктура» є підготовлення фахівців здатних проектувати, моделювати та розробляти інформаційну інфраструктуру для сучасних систем телемедичного та біомедичного призначення.

Завдання  вивчення дисципліни «Медична інформаційна інфраструктура» є навчити студентів виконувати аналіз вимог, моделювати, проектувати та розробляти системи телемедичного та медичного призначення, та застосовувати отриманні знання при використанні сучасних програмно-апаратних платформ.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати:

загальні компетентності:

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

ЗК2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

ЗК3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

ЗК6 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;

ЗК8 Здатність вільно володіти державною та спілкуватися іноземною мовами;

ЗК9 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології;

ЗК10 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

ЗК11 Здатність працювати як автономно, так і в команді;

фахові компетентності:

СК2 Здатність до реалізації принципів системного підходу при проведенні досліджень процесів, що протікають в телекомунікаційних і радіотехнічних системах та засобах телемедичного та біомедичного призначення;

СК5 Здатність розробляти, вдосконалювати та використовувати сучасне програмне, апаратне та програмно-апаратне забезпечення телекомунікаційних та радіотехнічних засобів та  систем біомедичного призначення;

СКС1 Здатність розробляти програмне та апаратне забезпечення вбудованих біомедичних систем та засобів телемедицини.

Очікувані програмні результати навчання:

РН1 Вміти організовувати власну професійну, науково-дослідницьку та інноваційну діяльність на основі принципів системного підходу та методології наукових досліджень.

РН12 Знати основні принципи побудови медичних інформаційних систем, спеціалізованих сервер-ентських застосуваннь, баз даних медичної інформації що відповідають стандартам DICOM. Вміти розробляти і реалізовувати сучасні та перспективні телемедичні системи та технології біомедичного та телемедичного призначення що базуються на дистанційному використанні.

РН13 Знати та практично застосувати методи та моделі розробки вбудованих біомедичних систем, а також технології реалізації бездротових сенсорних мереж. Вміти проектувати та використовувати вбудовані системи для обробки біомедичних сигналів.

Викладач дисципліни:

Табунщик Галина Володимирівна, професор кафедри «Програмних засобів», к.т.н., доцент

Петрова Ольга Анатоліївна, старший викладач кафедри «Радіотехніка та телекомунікації», к.т.н.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5,5

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

вибіркова

Модулів –

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОПП «Телемедичні та біомедичні системи»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 165

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 7

Освітній ступінь:

Другий (магістерський)

30 год.

6 год.

Практичні, семінарські

-

-

Лабораторні

30 год.

6 год.

Самостійна робота

105 год.

153 год.

Індивідуальні завдання: -

Вид контролю: іспит