Ви є тут

Головна

Мета надання майбутньому спеціалісту чіткого розуміння про моделі і методи та програмні засоби для вирішення інтелектуальних задач та для побудови інтелектуальних систем для біомедичгої галузі.

Завдання надання студентам комплексу знань, необхідних для розуміння проблем, які виникають під час побудови та при використанні сучасних інтелектуальних програмних систем та ознайомити студентів з основними принципами побудови систем штучного інтелекту. У процесі вивчення дисципліни у студента повинні сформуватися знання, уміння та навички, необхідні для створення програмних засобів з елементами штучного інтелекту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати:

загальні компетентності (здатності):

- до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК1);

- розуміння предметної області та розуміння та розуміння професійної діяльності (ЗК2);

- застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК3);

- оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (ЗК6);

- вільно володіти державною та спілкуватися іноземною мовами (ЗК8);

- використовувати інформаційні та комунікаційні технології (ЗК9);

- до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК10);

- працювати як автономно, так і в команді (ЗК11).

фахові компетентності (здатності):

- обґрунтовано обирати та ефективно застосовувати математичні методи, комп'ютерні технології моделювання, а також методи оптимізації телекомунікаційних і радіо-технічних телемедичних та біомедичних систем і  пристроїв (СК3);

- розробляти, вдосконалювати та використовувати сучасне програмне, апаратне та програмно-апаратне забезпечення телекомунікаційних та радіотехнічних засобів та  систем біомедичного призначення (СК5).

Викладач дисципліни:

Морщавка Сергій Володимирович, завідувач кафедри «Радіотехніка та телекомунікації», к.т.н., доц.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

 

денна форма навчання

заочна форма навчання

 

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

обов’язкова

 

 

Модулів – 2

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОПП «Телемедичні та біомедичні системи»

Рік підготовки:

 

Змістових модулів – 4

1-й

1-й

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

              (назва)

Семестр

 

Загальна кількість годин – 150

1-й

1-й

 

Лекції

 

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 6

Освітній ступінь:

Другий (магістерський)

30 год.

6 год.

 

Практичні, семінарські

 

 

Лабораторні

 

30 год.

6 год.

 

Самостійна робота

 

90 год.

138 год.

 

Індивідуальні завдання:

 

Вид контролю: іспит