Ви є тут

Головна

Мета курсу:

  • сформувати у студентів уявлення про розроблені на сьогодні технологічні процеси отримання нанорозмірних об’єктів, формування та виготовлення структур, пристроїв і для застосування у біології та медицині, фізичних принципах їх роботи, а також їх можливостях та обмеженнях у застосуванні;
  • засвоєння фізичних основ і методів нанобіотехнологій на рівні, достатньому для подальшого самостійного удосконалення в одному з напрямків даної наукової дисципліни.

Основними задачами дисципліни є:

  • огляд основних тенденцій розвитку нанотехнологій у світі;
  • вивчення теоретичних основ формування об’єктів, пристроїв та приладів для нанобіології та наномедицини;
  • отримання знань про сучасний рівень розвитку нанотехнологій в цілому;
  • отримання знань про технології виготовлення та виробництва сучасних приладів біологічного та медичного призначення;
  • вивчення основних понять і явищ нанобіології, а також сучасних уявлень про основні фізико-математичні моделі, що лежать в основі нанобіологічних процесів;
  • ознайомлення з сучасними досягненнями зі створення і застосування нанобіології та наномедичних приладів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

– загальні компетентності:

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК8. Здатність вільно володіти державною та спілкуватися іноземною мовами.

ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК11. Здатність працювати як автономно, так і в команді.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність), самостійно здобувати за допомогою інформаційних технологій і використовувати в практичній діяльності нові знання і вміння, в тому числі в нових галузях знань, безпосередньо не пов’язаних зі сферою діяльності.

– фахові компетентності:

СКС4. Здатність здійснення вибору і підготовки біосумісних матеріалів відповідно до умов їх експлуатації, планування і розробки експерименту, обмін знаннями і взаємодія в групі з інженерно-технічним та медичним персоналом.

Здатність оцінювати рівень існуючих технологій у галузі професійної діяльності, ефективність технічних рішень та можливість виникнення об’єктів права інтелектуальної власності, відшукувати шляхи та можливості реалізації наукових ідей у прибуткових бізнес-проектах та стартапах.

Здатність використовувати інформаційні технології, методи інтелектуалізації та візуалізації, штучного інтелекту, хмарних розрахунків для дослідження та аналізу процесів у теле- та біомедичних системах.

Здатність використовувати типові та розробляти власні програмні продукти, орієнтовані на розв’язок задач проектування та розрахунку складових частин теле- та біомедичних систем для оптимізації структури та конструкції досліджуваних об’єктів, підготовки необхідної технологічної документації.

Здатність обирати оптимальні методи досліджень, модифікувати та адаптувати існуючі, розробляти нові методи досліджень відповідно до існуючих технічних засобів та формувати методику обробки результатів досліджень.

Викладач дисципліни:

Погосов Валентин Вальторович, завідувач кафедри «Мікро- та наноелектроніки», д.ф.-м.н., професор

Коротун Андрій Віталійович, доцент кафедри «Мікро- та наноелектроніки», к.ф.-м.н., доцент

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

17 «Електроніка та телекомунікації»

(шифр і назва)

вибіркова

Спеціальність

172 «Телекомунікації та радіотехніка»

(код і назва)

Модулів – 2

Освітня програма

«Телемедичні та
біомедичні системи»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 90

2-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4

Освітній ступінь:

другій (магістерський)

15 год.

4 год.

Практичні, семінарські

––

––

Лабораторні

15 год.

2 год.

Самостійна робота

60 год.

84 год.

Індивідуальні завдання: ––

Вид контролю: залік