Ви є тут

Головна

Мета дисципліни “Мікрохвильові та квантові технології в медицині” – одна з вибіркових дисциплін, що забезпечують теоретичну підготовку магістрів зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за освітньою програмою «Телемедичні та біомедичні системи».

Основна мета дисципліни – вивчення сучасних мікрохвильових та квантових технологій і систем на основі цих технологій, що застосовуються в діагностиці та лікуванні захворювань в медичній практиці.

Завдання дисципліни є вивчення та знання наступних питань:

– лікувальні фактори електромагнітних полів та їх використання у медичних цілях;

– основні характеристики мікрохвильового та лазерного випромінення природнього і техногенного походження та методики їх виміру;

– застосування електромагнітних коливань НВЧ та оптичного діапазонів для розробки медичних приладів діагностування та лікування;

– фізичні та біофізичні основи електрокардіографії та реоплетизмографії;

– фізичні принципи НВЧ-терапії, мікрохвильової резонансної терапії;

– застосування волоконно-оптичних приладів в медицині для лазеротерапії та хірургії;

– принципи та прилади НВЧ томографії.

             У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

– загальні компетентності:

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК8. Здатність вільно володіти державною та спілкуватися іноземною мовами.

ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК11. Здатність працювати як автономно, так і в команді.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність), самостійно здобувати за допомогою інформаційних технологій і використовувати в практичній діяльності нові знання і вміння, в тому числі в нових галузях знань, безпосередньо не пов’язаних зі сферою діяльності.

– фахові компетентності:

СКС3. Здатність розробки нових та ефективного використання існуючих технологій прототипування та проєктування  біомедичних апаратів та конструкцій.

Викладач дисципліни:

Морщавка Сергій Володимирович, завідувач кафедри «Радіотехніка та телекомунікації», к.т.н., доц.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

 

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

17  «Електроніка та комунікації»

вибіркова

Спеціальність

172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітня програма «Телемедичні та біомедичні системи»

 

Змістових модулів – 2

Кваліфікація (професійне

спрямування):

2144 «Професіонал у галузі електроніки та телекомунікацій»;

2310 «Викладач університетів та вищих навчальних закладів».

Рік підготовки:

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин – 90

2-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Магістр

 

15 год.

4 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні роботи

15 год.

2 год.

Курсова робота

 

.

Самостійна робота

60 год.

84 год.

Індивідуальні завдання:

Вид контролю: залік