Ви є тут

Головна

Напрям підготовки 035.04 «Філологія» – кваліфікація бакалавр з філології, перекладач науково-технічної та ділової літератури.
Спеціальність 035 «Філологія» – кваліфікація магістр з філології.
Освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітньо-професійна програма та навчальний план зі  спеціальності 6.020303 “Філологія” були  в 2006 році затверджені у встановленому порядку:
  • освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця зі спеціальності 035 “Філологія”, затверджена ректором ЗНТУ  27.03.2018 р. та погоджена з науково-методичною  комісією з філології МОНУ, науково-методичним центром вищої освіти МОНУ та департаментом  вищої освіти МОНУ;
  • варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста,  погоджена з Запорізькою облдержадміністрацією;   
  • освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю 035 “Філологія”, затверджена ректором ЗНТУ   та погоджена 27.03.18 з науково-методичною  комісією з філології МОНУ, науково-методичним центром вищої освіти МОНУ та департаментом  вищої освіти МОНУ.

Oрганізація навчального процесу та заходи щодо його навчально-методичного забезпечення для напряму підготовки 0305 “Філологія”   спеціальності 6.020303  “Переклад”  здійснюються  у відповідності з навчальним планом підготовки спеціалістів  та планом  навчально-методичного забезпечення. Крім своїх головних дисциплін, таких, як: вступ до мовознавства, вступ до перекладознавства, теорію та практику перекладу за напрямками (металургійним, машинобудівним, радіотехнічним), особливості науково-технічної мови, основну та другу іноземні мови, у межах спеціалізації студенти вивчають вищу математику, хімічні та фізичні основи виробництва, основи конструювання, системи технологій, що допоможе майбутньому фахівцю розуміти основні виробничі процеси і робити найточніші переклади.

До циклу дисциплін вільного вибору ВНЗ включено такі дисципліни як “Переклад як засіб комунікації”, “Інформаційні технології”, “Менеджмент та маркетинг”, що відповідає змісту варіативної частини  освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста з перекладу та вимогам, що висуваються  бізнес-середовищем до випускників-перекладачів науково-технічної літератури.

З кожної дисципліни навчального плану визначені форми та методи навчання, його зміст, розроблені робочі навчальні програми, методичні вказівки, рукописи та електронні варіанти конспектів лекцій тощо. Студенти пишуть курсові роботи за наступними напрямками: Історія зарубіжної літератури - Тут розглядається творчість сучасних авторів та видатних письменників усіх епох, наприклад:Сім готичних історій” К. Бліксен у світі тендерних досліджень” –науковий керівник Костенко Г. М.; “Урбаністичні мотиви поезії Еліота” - науковий керівник Кузнєцова І. В.; „Особливості художньої репрезентації теми ревнощів у сонет арії Шекспіра” – науковий керівник Торкут Н. М.; “Переосмислення ролі та місця жінки в творах Г. Флобера та В. Винниченка”, ”Зображення різних форм деградації розумної істоти в „Мандрах Гулів ера” Дж. Світа”” - науковий керівник Катиш Т. В. Теорія англійської мови- Роботи пишуться з трьох основних дисциплін: “Теоретична фонетика”, “Порівняльна лексикологія”, “Теоретична граматика”. Розглядаються актуальні питання сучасної англійської мови, наприклад:Гендерні особливості словникового складу англійської та української мов”, “Категорія модальності в англійській мові” - науковий керівник Бережна О. О.; „Інтернаціоналізми та їх різновиди в англійській та українських мовах”, „Конверсійний словотвір та його загальна характеристика” – науковий керівник Войтенко С. В.Практика перекладу науково-технічної літератури. Наукові роботи студентів охоплюють важливі питання сучасного перекладознавства, як то:Дослідження структури опису винаходу в англомовному патенті і аналіз відмінностей правил опису винаходу в українській мові” – науковий керівник Афанасьєва А. Б.; “Особливості перекладу фразеологізмів”, „Аналіз способів утворення еквівалентів термініві на матеріалі науково-технічних текстів” – науковий керівник бережна О. О.; “переклад англійських номінативних конструкцій”, „Особливості перекладу багатокомпонентних термінів, аналіз  перекладацьких рішень” – науковий керівник Войтенко С. В. Студенти технічного перекладу постійно приймають участь в наукових студентських конференціях.