Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни

Викласти студентам основні положення автоматизованих систем обліку та керування в енергозбереженні, відносин та розрахунків споживачів з електропостачальною організацією, системами обліку  електроенергії починаючи з спожимвачів і до вищого рівня- національного диспетчерского центру; навчити студентів визначати межу балансової належності та відносини між підприємствами – виробниками електроенергії, підприємствами, що передають та розподіляють електроенергію і споживачами електроенергії.                                                                                                                                    

Завдання вивчення дисципліни

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • структуру енергетики та  особливості виробництва та споживання електроенергії,
 • відношення між енергосистемою та споживачами електроенергії,
 • структуру та класифікацію споживачів електроенергії,
 • тарифи на електроенергію, що споживається,
 • систему оплати за перетоки реактивної,
 • правила користування електроенергією,
 • умови експлуатації засобів обліку та управління електроспоживанням, 
 • розрахунки за спожиту електроенергію,
 • штрафні санкції за перевищення договірних величин електроспоживання,
 • принципи побудови системи контролю та керування електроспоживанням , організації збору та передачі інформації на різних рівнях системи обліку,
 • засоби обліку, що використовуються в Україні та за кордоном.

вміти:

 • визначити місце установки системи обліку електроенергії;                                  
 • будувати структурну схему системи обліку електроенергії та вибирати  електричні апарати та прилади;                                                                     
 • проводити випробування елементів системи обліку електроенергії;
 • визначати та пропонувати заходи по зменшенню втрат електроенергії та використання енергозберігаючих технологій.

Провідний викладач дисципліни: Махлін П.В. доцент кафедри електропостачання промислових підприємств, канд. техн. наук, доцент

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань

0507 Електротехніка та електромеханіка_

(шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.050701 Електротехніка та електротехнології_

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність

(професійне спрямування):

7(8).05070108 Енергетичний менеджмент

Рік підготовки:

Змістових модулів –3

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання -

Семестр

Загальна кількість годин – 144

9-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

32 год.

16 год.

Практичні, семінарські

          -

-

Лабораторні

16 год.

    12год.

Самостійна робота

96 год.

116год.

Індивідуальні завдання: -

Вид контролю: залік