Ви є тут

Головна

Метою викладання підготувати фахівця для проектування раціональних технологічних процесів виготовлення типових деталей, складальних одиниць машин і механізмів, з використанням прогресивного і високопродуктивного обладнання за допомогою систем автоматизованої конструкторсько-технологічної підготовки виробництва.

знати:

-  процедуру створення створення графічних примітивів;

-  команди та процедури, що є необхідними для побудови та редагування 2D об’єктів та вміти ними користуватись;

-  команди та процедури, що є необхідними для побудови та редагування 3D об’єктів та вміти ними користуватись;

вміти:

- розробляти операції чорнової обробки в NX CAM;

- розробляти операції 2.5 осьове фрезерування в NX CAM;

- розробляти операції виконувати обробку отворів в NX CAM;

- розробляти операції 3 осьове фрезерування в NX CAM;

- розробляти операції 5 осьове фрезерування в NX CAM;

- виконувати симуляцію роботи верстата.

Викладач дисципліни: Вишнепольський Євген Валерійович, ст.викладач кафедри "Технологія машинобудування"

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4,5

Галузь знань

0505 Машинобудування та металообробка

вибіркова

Напрям підготовки

6.050502 Інженерна механіка

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

311 Технічний фахівець в галузі фізичних наук і техніки (3115 Технічний фахівець – механік)

Рік підготовки:

4-й

8-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин – 135

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3

3 самостійної роботи студента – 5

Освітній ступень: Бакалавр з Технології машинобудування

20 год.

4 год.

Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

20 год.

4 год.

Самостійна робота

112 год.

127 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: залік

 Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

 
Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

T1

Т2

T3

Т4

T5

T6

T7

 

14

14

14

14

14

10

20

100